Facebook Instagram Facebook
mode:lina™

Audiochmura

A project of Audiochmura (Audiocloud) was inspired by the concept of Audioarchitektura (Sonicarchitecture) - brainchild of artist Piotr Adamski (adamski / brzuzan) and mode:lina™ architecture studio. It is a sonic installation using corrugated pipes as amplifiers emitting sounds gathered around its actual position. The shape of a cloud relates to something ephemeral, almost non-existent and likely to move.

Projekt Audiochmura zainspirowany był konceptem Audioarchitektury i jest dziełem artysty Piotra Adamskiego i grupy mode:lina™. Jest to instalacja dźwiękowa wykonana przy użyciu karbowanych rur naturalnie wzmacniająych emitowane dźwięki zebrane z aktualnej okolicy Audiochmury. Kształt chmury odnosi się do zjawiska ulotnego, prawie nieistniejącego i podatnego na dematerializację.

modelina_audiochmura_6got.jpg
 Audioarchitektura   (Sonicarchitecture) is a utopian vision of a city that cannot be heard. An innovative system of sound emission, which isolates people from the unbearable audiosphere of crowded streets, traffic and all the noise that unnaturally has become an inseparable part of our life.  Audioarchitektura jest utopijną wizją miasta, które nie może być usłyszane. Innowacyjny system emisji dźwięku, który izoluje ludzi od trudnej do zniesienia audiosfery zatłoczonych ulic, ruchu samochodowego i hałasu - nienaturalną i nieodłączną częścią naszego życia.

Audioarchitektura (Sonicarchitecture) is a utopian vision of a city that cannot be heard. An innovative system of sound emission, which isolates people from the unbearable audiosphere of crowded streets, traffic and all the noise that unnaturally has become an inseparable part of our life.

Audioarchitektura jest utopijną wizją miasta, które nie może być usłyszane. Innowacyjny system emisji dźwięku, który izoluje ludzi od trudnej do zniesienia audiosfery zatłoczonych ulic, ruchu samochodowego i hałasu - nienaturalną i nieodłączną częścią naszego życia.

modelina_audiochmura_3.jpg
 Invisible Sonic-buildings, spread along the sidewalks, in parks and boulevards, emitting sound waves that drown out the city noise. Passer-by walking in their range are surrounded by the sound of hypnotic composition of Steve Reich’s concert, broadcasted live from the concert hall or a melody of raindrops falling on the tin roofs of urban buildings. Today this is a utopian technology, but Sonic Architecture is also a basis for discussion on acoustic ecology, city’s acoustic landscape and its impact on the inhabitants.  Niewidoczne budynki dźwiękowe, rozproszone wzdłuż chodników, w parkach i na bulwarach, emitujące fale dźwiękowe, które toną w miejskim hałasie. Obserwator przechodząc w ich otoczeniu otaczany jest przez dźwięk hipnotyzującej kompozycji koncertu Steve'a Reich'a, transmitowanej na żywo z hali koncertowej lub melodię kropel deszczu spadających na cynę dachów miejskich budynków. Dziś jest to utopijna technologia, ale Architektura Dźwięku jest platformą do dyskusji na temat ekologii akustycznej, akustycznego krajobrazu miasta i jego wpływu na mieszkańców.

Invisible Sonic-buildings, spread along the sidewalks, in parks and boulevards, emitting sound waves that drown out the city noise. Passer-by walking in their range are surrounded by the sound of hypnotic composition of Steve Reich’s concert, broadcasted live from the concert hall or a melody of raindrops falling on the tin roofs of urban buildings. Today this is a utopian technology, but Sonic Architecture is also a basis for discussion on acoustic ecology, city’s acoustic landscape and its impact on the inhabitants.

Niewidoczne budynki dźwiękowe, rozproszone wzdłuż chodników, w parkach i na bulwarach, emitujące fale dźwiękowe, które toną w miejskim hałasie. Obserwator przechodząc w ich otoczeniu otaczany jest przez dźwięk hipnotyzującej kompozycji koncertu Steve'a Reich'a, transmitowanej na żywo z hali koncertowej lub melodię kropel deszczu spadających na cynę dachów miejskich budynków. Dziś jest to utopijna technologia, ale Architektura Dźwięku jest platformą do dyskusji na temat ekologii akustycznej, akustycznego krajobrazu miasta i jego wpływu na mieszkańców.

modelina_audiochmura_2got.jpg