CoOffice

mode:lina architekci has a new home! We became a part of CoOffice in a refurbished Old Printing House now called Concordia Design.

mode:lina architekci ma nową siedzibę! Jesteśmy częścią CoOffice'u w nowym budynku Starej Drukarni, czyli zjawiska o nazwie Concordia Design.

Our designers need both open space for the joint meetings and discussions, as well as smaller, separate areas for focusing on individual work.

Nasi projektanci potrzebują zarówno otwartej przestrzeni do wspólnych spotkań i rozmów, jak i mniejszych, wydzielonych obszarów umożliwiających skupienie przy indywidualnej pracy.

Thanks to the large amount of room, all workstations are enclosed in a wooden box concealing a mezzanine – six desks, integrated lighting, storage and cabling.

Dzięki dużej wysokości pomieszczenia, wszystkie stanowiska pracy zostały zamknięte w drewnianym pudełku kryjącym antresolę - sześć stanowisk, zintegrowane oświetlenie, ukryte przechowanie oraz okablowanie.

PROJECT: CoOffice
DESIGN: mode:lina architekci architecture studio
LOCATION: Concordia Design, Poznań
AREA: 25 m2 + 10 m2
COMPLETION: 2012
PHOTOS: Marcin Ratajczak

PROJEKT: CoOffice
DESIGN: mode:lina architekci
LOKALIZACJA: Concordia Design, Poznań
POWIERZCHNIA: 25 m2 + 10 m2
REALIZACJA: 2012
ZDJĘCIA: mode:lina architekci