POLY Religious Centre

POLY is a multi-religious center concept that has been created as a competition entry for Faith! By Combo Competitions. POLY is a place for prayer for all the faithful, regardless of their religion, encircled by interactive info point.

POLY jest koncepcją wieloreligijnego centrum zaprojektowanego w ramach konkursu Faith! organizowanego przez Combo Competitions. POLY jest miejscem modlitwy dla wszystkich wiernych, niezależnie od ich religii, otoczonym przez interaktywne platformy informacyjne.

Every religion is a path.
A path that leads us from darkness to the light.
Every religion explains the world we live in, from its smallest particles, to the whole universe.
Every religion is a prayer.
A prayer we devote ourselves to individually or in a community.
Every religion is a connection.
A connection between people, between worlds, between places.

Każda religia jest drogą.
Drogą prowadzącą nas z ciemności w światło.
Każda religia objaśnia świat, w którym żyjemy, od jego najmniejszych aspektów, po cały wszechświat.
Każda religia to modlitwa.
Trwamy na modlitwie indywidualnie lub wspólnie.
Każda religia to łączność.
Łączność pomiędzy ludźmi, pomiędzy światami, pomiędzy miejscami.

Welcome to POLY the multi-religious centre.
You enter the building through three elliptical footbridges connecting Grand Union Canal banks to the building. One of the footbridges is a huge touchscreen info-path allowing you to widen your knowledge about any religion. It leads directly to the place of prayer.
The eliptical shaped points lead to the peak of the building, perforating it and letting in rays of light.

As we enter the building we find ourselves surrounded by a thick fog in a dim space.
We know exactly where to go - the light penetrating the building leads us.
This abstract interior allows us to focus on prayer or meditation.
We are not alone - through the fog we can see vague silhouettes of our companions in prayer.
Now we can take a convenient position and direct our thoughts to a higher entity

Witaj w POLY, centrum wieloreligijnym.
Do budynku dostajesz się poprzez trzy eliptyczne kładki łączące z sobą brzegi kanału Grand Union wraz z budynkiem. Jedna z kładek jest ogromną dotykową ścieżką informacyjną umożliwiającą Ci poszerzenie swojej wiedzy o każdej religii. Prowadzi ona prosto do miejsca przeznaczonego na modlitwę.
Ku szczytowi z coraz większą intensywnością zmierzają eliptyczne kształtem punkty przebijające budynek i wpuszczające smugi światła.

Po wejściu do budynku jesteśmy otoczeni przez gęstą mgłę w ogromnej przyciemnonej przestrzeni.
Wiemy dokładnie, w którą stronę się udać - prowadzą nas światła przenikające w budynku między tłumem.
Abstrakcyjne wnętrze pozwala nam skupić się na modlitwie lub medytacji.
Nie jesteśmy sami - pośród mgły możemy dostrzec niejasne sylwetki naszych współtowarzyszy w modlitwie.
Teraz możemy przybrać odpowiednią pozycję i skierować nasze myśli do wyższego bytu.

PROJECT: POLY multi-religious center – info point and place for prayer
FAITH! By Combo Competitions
DESIGN: mode:lina architekci architecture studio (Paweł Garus & Jerzy Woźniak)
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Monika Woźniak
LOCATION: London

PROJEKT: POLY Centrum Religijne
FAITH! By Combo Competitions
DESIGN: mode:lina architekci
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Monika Woźniak
LOKALIZACJA: Londyn