On behalf of the Board of the Poznań Branch of the Association of Polish Architects, we are pleased to invite to the presentations and debate called CITY OF CITIES, organized to commemorate the 125th anniversary of the architectural association in Wielkopolska:  Architects and their city. Architects and their homes.

From the series Thursday at SARP,
February 24, 2011, at. 18:30, 56 Old Market Square, Poznan.

The program includes:
Centuries-old history of coexistence.
The identity of the city - a multiplicity in unity.
Written history of the city water - the old riverbed of the Warta
yesterday, today and tomorrow.
The liberal doctrine or imitate others.

Chair:
Dr. arch Eugeniusz Skrzypczak, President SARP O / Poznan

The meeting will be attended by:
Janusz Pazder, President of the Association of Art Historians
MSc. architect Paweł Garus [diploma WAiW UAP]
MSc. architect Ryszard Gaffling-Gierczyński [diploma WA PP]

W imieniu Zarządu Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, mamy zaszczyt zaprosić na prezentacje i debatę „MIASTO MIAST” zorganizowane z okazji 125-lecia działalności stowarzyszeń architektonicznych w Wielkopolsce “Architekci i ich miasta. Architekci i ich domy”.

Z cyklu Czwartek w SARP,
24 lutego 2011, godz. 18.30, Stary Rynek 56, Poznań.

W programie:
Wielowiekowa historia współistnienia.
Tożsamość miasta – wielość w jedności.
Dzieje miasta woda pisane – stare koryto Warty
wczoraj, dziś i jutro.
Liberalna doktryna albo naśladować innych.

Prowadzenie:
dr arch. Eugeniusz Skrzypczak, Prezes SARP O/Poznań

W spotkaniu udział wezmą:
Janusz Pazder, Prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki
mgr inż. arch. Paweł Garus [dyplom WAiW UAP]
mgr inż. arch. Ryszard Gaffling-Gierczyński [dyplom WA PP]