Amfiteatr na Służewcu

Every society needs space to sit by the campfire, to talk, to listen, to see, and express oneself. Brain Embassy Amphitheatre does precisely that for Warsaw. We want it to become the place of meaningful gatherings and speeches, a new symbol for this part of Mokotów, and fuel for change. Through this modern construct, we siphon our philosophy - search for a new angle to things already known. Make yourself utmost comfortable in Brain Embassy Amphitheatre - surrounded by nature you’ll open yourself up to new experiences.

Każda Społeczność potrzebuje miejsca, by usiąść w kręgu, by przemówić, posłuchać, zobaczyć, wyrazić się. Amfiteatr Brain Embassy w Warszawie jest właśnie takim miejscem. Chcemy aby stał się otwartą przestrzenią wartościowych spotkań i wystąpień dla wielu społeczności, nowym symbolem tej części Mokotowa oraz iskrą dla zmian. Właśnie poprzez tę nowoczesną konstrukcję wyrażamy nasze myślenie – poszukiwania nowej perspektywy w tym co już znane. Rozgość się w Amfiteatrze Brain Embassy - na świeżym powietrzu otwórz się na zupełnie nowe doświadczenia.

Amfiteatr Brain Embassy w Warszawie
Amfiteatr Brain Embassy w Warszawie
Amfiteatr Brain Embassy w Warszawie
Amfiteatr Brain Embassy w Warszawie

Open, democratic space

Amphitheatre is the open, democratic space dedicated to holding interesting meet-ups and performance arts, that would be easily accessible for each and every tenant and employees of the Służewo’s business sector. Outdoor scene rose to face the demand that haunts Warsaw’s business district - lack of open and public spaces, free of fences, allowing for casual, friendly meetings out in the open.

Otwarta, demokratyczna przestrzeń

Amfiteatr to otwarta, demokratyczna przestrzeń dla ciekawych spotkań i pokazów artystycznych dostępna dla wszystkich mieszkańców i pracowników biznesowej części Służewca. Scena plenerowa powstała w odpowiedzi na wyzwania, z którymi boryka się biznesowa dzielnica Warszawy – brak otwartych przestrzeni publicznych, nie otoczonych płotami, które umożliwiałyby spotkania na otwartym powietrzu i w przyjaznym otoczeniu.

Amfiteatr Brain Embassy w Warszawie
Amfiteatr Brain Embassy w Warszawie
Amfiteatr Brain Embassy w Warszawie
Amfiteatr Brain Embassy w Warszawie
Amfiteatr Brain Embassy w Warszawie
Amfiteatr Brain Embassy w Warszawie

Classical formula of amphitheater

The final shape of this building is a match made out of the classical formula of amphitheater and green zones, so desperately needed in this part of town. The object is inscribed into a circle, covered by the massive, glass filled - concrete roof, supported by the powerful, ferroconcrete wall.

Archetypiczny kształt amfiteatru

Ostateczna forma budowli to połączenie archetypicznego kształtu amfiteatru oraz niezwykle potrzebnych w tej części miasta wysp zieleni. Obiekt jest wpisany w okrąg, który z jednej strony stanowi zagłębioną pod ziemią nieckę z audytorium, z drugiej strony ogromne betonowo-szklane zadaszenie wsparte na masywnej, surowej żelbetowej ścianie.

Amfiteatr Brain Embassy w Warszawie
Amfiteatr Brain Embassy w Warszawie
Amfiteatr Brain Embassy w Warszawie
Amfiteatr Brain Embassy w Warszawie

Concrete ring

Over and around the auditorium goes the characteristic, monumental concrete ring encircling both concrete/englassed roof as well as grass-covered hill by the street. It was carefully placed as such, at this specific angle to allow for a seamless transition of the landscape into the auditorium.

Betonowy ring

Nad audytorium góruje charakterystyczny, monumentalny betonowy ring okalający swoim obwodem z jednej strony szklany dach, a od strony ulicy zielone trawiaste wzgórze. Ustawienie ringu pod kątem sprawia że obiekt od strony ulicy stanowi naturalny przedłużenie ukształtowania terenu, a z drugiej strony otwiera się jako spore zadaszone audytorium.

Amfiteatr Brain Embassy w Warszawie
Amfiteatr Brain Embassy w Warszawie
Amfiteatr Brain Embassy w Warszawie
Amfiteatr Brain Embassy w Warszawie
Amfiteatr Brain Embassy w Warszawie
Amfiteatr Brain Embassy w Warszawie

The square around the amphitheatre was given a new life with entirely novel footing that bears resemblance to the revitalized promenade in Tel Aviv, bursting with life day in, day out. Round structure of the building is complemented by the flowing forms of green spaces, filled with benches and playgrounds. The Amphitheatre was built from scratch on the grounds belonging to the Adgar BIT building, in which Brain Embassy is located, as well as BE Yourself with interiors designed solely by the mode:lina™ studio.

Plac wokół amfiteatru zyskał nowe zagospodarowanie, głównie nawierzchnię nawiązującą do zrewitalizowanej promenady w Tel Awiwie, która tętni życiem przez całą dobę. Okrągły kształt budowli uzupełniają opływowe w swych kształtach wyspy zieleni z ławkami oraz przestrzenie do zabawy. Amfiteatr stanął na terenie należącym do budynku Adgar BIT w którym mieści się Brain Embassy oraz BE Yourself z wnętrzami zaprojektowanymi przez pracownię mode:lina™.

Amfiteatr Brain Embassy w Warszawie

For curators and guests await: the main stage of 40m2, main stage’s window, long for 11m and 4m wide, roughly 140 spectator seats and widespread WIFI access, special seats for disabled people, and independent lighting for each sector. The stage was equipped with the newest AV wiring, accordingly with investor's wishes, allowing for steering from both BMS and director’s booth level.

Do dyspozycji organizatorów oraz gości pozostaje scena o powierzchni 40 m2, okno sceniczne o wymiarach 11,5 x 4m, 140 miejsc siedzących a także dostęp do WIFI, miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz oświetlenie strefowe. Scena, zgodnie z wytycznymi inwestora została wyposażona w najnowsze okablowanie AV umożliwiające sterowanie urządzeniami zarówno z poziomu BMS jak i stanowiska reżyserskiego.

Amfiteatr Brain Embassy w Warszawie

PROJECT: Amfiteatr Brain Embassy
INVESTOR: Adgar Poland
LOCATION: Adgar Bit, Konstruktorska 11, Warszawa
COMPLETION: Wrzesień 2020    
DESIGN: mode:lina™
DESIGN TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka-Włodarczyk, Magdalena Strąg   
ARCHITECTURAL TEAM: architekci Ewa Pawlicka-Garus, Lidia Jeżak, Beata Czarnocka, Monika Urbanek
COOPERATION: Pracownia Architektoniczna Poznań-Projekt, DEMIURG PROJECT S.A., Pracownia Projektowa Jacek Kryske
GENERAL CONTRACTOR: DM Building
PROJECT MANAGER: PM Services Poland Sp. z o.o.                        
PHOTOS: Patryk Lewiński

PROJEKT: Amfiteatr Brain Embassy
INWESTOR: Adgar Poland
LOKALIZACJA: Adgar Bit, Konstruktorska 11, Warszawa
REALIZACJA: Wrzesień 2020    
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka-Włodarczyk, Magdalena Strąg   
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY: architekci Ewa Pawlicka-Garus, Lidia Jeżak, Beata Czarnocka, Monika Urbanek
WSPÓŁPRACA: Pracownia Architektoniczna Poznań-Projekt, DEMIURG PROJECT S.A., Pracownia Projektowa Jacek Kryske
GENERALNY WYKONAWCA: DM Building
PROJECT MANAGER: PM Services Poland Sp. z o.o.                        
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński