Rebuilding and Expansion of the Municipal Gallery „Arsenal” and WMW

"Nothing happens, because nothing happens [...]" - Jan Gehl

Assuming that the form is the result of behavior, not architecture itself our response to the cometition task: rebuilding and expanding the buildings of Municipial Gallery "Arsenal" and Wielkopolska Military Museum in Poznan was functional analysis of the whole market area. Project established with cooperation between mode:lina architekci, Poznań_Projekt Architectural Studio and AREN architects.

„Nic się nie dzieje, bo nic się nie dzieje [...]” - Jan Gehl

Wychodząc z założenia, że forma jest wynikiem zachowań, nie sama architektura, a dogłębna analiza sposobu funkcjonowania obszaru śród rynkowego stanowi odpowiedź na konkursowe zadanie przebudowy oraz rozbudowy budynków Galerii Miejskiej „Arsenał” oraz Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu. Projekt powstał we współpracy grupy architektów z mode:lina architekci, Pracownią Architektoniczną Poznań_Projekt oraz AREN architecs.

The first design assumption is to use the potential of existing walkway between the buildings of Arsenal and WMM as representative urban interior. Current modernist form is maintained, as well as the proportions of buildings and the rhythm of facade division. The big formal gesture is giving the interior a noble, golden color.

Pierwszym założeniem projektowym jest wykorzystanie potencjału pasażu między budynkami Arsenału i WMW jako reprezentacyjnego wnętrza miejskiego. Podtrzymana zostaje obecna forma, proporcja zabudowy oraz rytmika podziałów. Głównym formalnym gestem pozostaje wyznaczenie granic wnętrza pasażu szlachetnym, złocistym kolorem.

The next step is to combine the advantages of urban axis with the possibility of creating The Passage of Culture by pushing the passage one level down - underground. This approach naturally generates a form of audience (broad stairs) and stage (floor passage), that can be used during cultural events.

Kolejnym etapem jest połączenie zalet osi urbanistycznej z możliwością stworzenia Pasażu Kultury poprzez obniżenie przejścia o jedną kondygnację. Takie rozwiązanie w naturalny sposób generuje formę widowni (szerokie schody) i sceny (podłoga pasażu), wykorzystywanych podczas odbywających się w pasażu kultury imprez masowych.

The proposed solutions increase the areas of both buildings in a discreet way, animate a collision-free passage through the accumulation of many different functions and create a path through the building, allowing to have a look at the Poznań market square from many new perspectives. Thanks to transparency of the design, people can watch other people inside the building what makes it even more attractive to explore.

"Something happens, because something happens[...]" - Jan Gehl

Zaproponowane rozwiązania w dyskretny sposób zwiększają powierzchnię obu budynków, ożywiają pasaż poprzez bezkolizyjne nagromadzenie wielu zróżnicowanych funkcji oraz tworzą ścieżkę przez budynek pozwalającą spojrzeć na poznański rynek z wielu nowych perspektyw. Ażurowy charakter założenia pozwala obserwować aktywność użytkowników, czyniąc budynek tym bardziej atrakcyjny do zwiedzenia.

„Dzieje się, bo się dzieje […]” - Jan Gehl

PROJECT: Rebuilding and expansion of the Municipal Gallery "Arsenal" and WMW
DESIGN: POZNAŃ-PROJEKT architecture studio, AREN architects,mode:lina architekci
LOCATION: Poznań, Poland
AREA: 5500 m2
PHASE: Concept
PHOTOS: mode:lina architekci

PROJEKT: Przebudowa oraz rozbudowa Galerii Miejskiej "Arsenał" i WMW
DESIGN: POZNAŃ-PROJEKT architecture studio, AREN architects,mode:lina architekci
LOKALIZACJA: Poznań
POWIERZCHNIA: 5500 m2
FAZA: Koncepcja
ZDJĘCIA: mode:lina architekci