BRAĆ polskie wina

In front of you is the new Warsaw kingdom of Polish winemakers and the effects of their wonderful work, encapsulated in bottles. In Port Praski you will find a wine bar, designed by a team of talented designers from the mode:lina studio.

BRAĆ Polish wines was born out of the beautiful passion of the owners of the winery, lovers of wine, Polish tradition, and regional culture, who developed professional cooperation with the best Polish artists. This is the story (as they describe themselves) of 3 brothers who have given the people of Warsaw a place full of good Polish wine, design, and graphics.

Przed Wami nowe warszawskie królestwo polskich winotwórców i efektów ich cudownej, zamkniętej w butelkach, pracy. W Porcie Praskim znajdziecie winiarnię, zaprojektowaną przez zespół uzdolnionych projektantów z pracowni mode:lina.

BRAĆ polskie wina zrodziło się z pięknej pasji właścicieli winiarni, miłośników wina, polskiej tradycji i kultury regionalnej, którzy rozwinęli profesjonalną współpracę z najlepszymi polskimi twórcami. To historia (jak sami siebie określają) 3 braci, którzy oddali warszawiakom miejsce pełne dobrego polskiego wina, designu oraz grafiki.

The wine bar's space has been furnished to remind us of Polish tradition, culture and the beauty of nature. The interior is filled exclusively with Polish furniture stylised in form to the best of Polish retro design, with the focal point being the iconic wall unit that could be found in almost every Polish home.

Alongside iconic retro solutions from the 1960s and 1970s, there were also contemporary Polish prints - the result of the creative brothers creating the wine bar. In addition, the interior is full of expressive and vivid colours, among which the predominant colour is yellow. The designers used it to cover the ceiling, parts of the furniture structure and technical equipment (such as the ventilation system). The colour palette is complemented by juicy reds, provided by the ubiquitous neon signs. Their modern style harmoniously blends in with the selected furniture, bringing a touch of retro nostalgia and refined elegance to the interior.

Przestrzeń winiarni została urządzona w sposób aby przypominać o polskiej tradycji, kulturze i pięknie natury. Wnętrze jest wypełnione wyłącznie polskimi meblami stylizowanymi formą do najlepszego polskiego retro designu, a centralny punkt stanowi kultowa meblościanka, którą można było spotkać w niemal każdym polskim domu.

Obok kultowych retro rozwiązań z lat 60 i 70, znalazły się także współczesne polskie grafiki - efekt pracy kreatywnych braci tworzących winiarnię. Dodatkowo, wnętrze pełne jest wyrazistych i żywych kolorów, wśród których dominuje żóły. Projektanci posłużyli się nim do pokrycia sufit, części konstrukcji mebli oraz urządzeń technicznych (takich jak system wentylacji). Paletę kolorów uzupełniła soczysta czerwień, której źródłem są wszechobecne neony. Ich nowoczesny styl harmonijnie współgra z dobranymi meblami wprowadzając do wnętrza odrobinę retro nostalgii i szlachetnej elegancji.

However, these are not the only unusual elements that build the atmosphere of this place. There is also room for such solutions as walls made of glazed frosted glass, and on the other walls you can find lamps made of crystal ashtrays from Polish glassworks.

“Inside the new Warsaw wine bar, you will discover the wine experience in a stylish interior filled exclusively with Polish furniture," says Kinga Kin, main designer responsible for the concept.

To jednak nie jedyne nietypowe elementy, które budują atmosferę tego miejsca. Nie zabrakło miejsca także na takie rozwiązania jak ściany z przeszklonych luksferów, a na pozostałych ścianach możecie odnaleźć lampy wykonane z kryształowych popielniczek pochodzących z polskich hut szkła.

We wnętrzu nowej warszawskiej winiarni odkryjecie doświadczenie winiarskie w stylowym wnętrzu wypełnionym wyłącznie polskimi meblami - mówi Kinga Kin, główna projektantka odpowiedzialna za koncepcję.

PROJECT: BRAĆ polish wines
LOCATION: ul. Sierakowskiego 4A, Warsaw, Poland
COMPLETION: March 2023    
DESIGN: mode:lina™
DESIGN TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin   
PHOTOS: Patryk Lewiński

PROJEKT: BRAĆ polskie wina
LOKALIZACJA: ul. Sierakowskiego 4A, Warszawa
REALIZACJA: Marzec 2023    
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin   
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński