Camppinus Park

In a Polish seaside town of Jezierzany, by Wicko lake, there is a new microcosm surrounded by trees – Cammpinus Park, an innovative place which came from a passion for local traditional architecture and a need for modernity. The Investor invited mode:lina™ designers to make their ambitious interior architecture vision a reality. 

W nadmorskiej miejscowości Jezierzany (PL) nad jeziorem Wicko powstał otoczony drzewami mikroświat Camppinus Park – innowacyjne miejsce stworzone z pasji do okolicznej tradycyjnej architektury i potrzeby nowoczesności. Do realizacji swojej ambitnej wizji w zakresie architektury wnętrz Inwestor zaprosił do współpracy projektantów z mode:lina™.

CAMPPINUS PARK Innovative Resort houses create a quiet, tranquil space ideal for taking a rest, where Guests are offered a respite from a multitude of stimuli of a large-city bustle. CAMPPINUS PARK celebrates the surrounding natural scenery and allows to live in the present moment guilt-free.

Zespół domów CAMPPINUS PARK Innovative Resort kreuje cichą i spokojną przestrzeń idealną do odpoczynku, w której Goście mogą odetchnąć od natłoku bodźców wielkomiejskiego zgiełku. CAMPPINUS PARK celebruje otaczający go naturalny krajobraz i bez skrupułów pozwala pozostawać w obecnej chwili. 

The resort combines tradition with modernity. It was created to show that by complementing each other, those two worlds exist in balance and harmony. Connections to traditional buildings are captured in a stable located close to the entrance, the shape of the houses or the Japanese Shou Sugi Ban wood burning technique. The modernity can be seen in carefully designed functional interiors and ever-present technological innovations. 

Obiekt połączył w sobie tradycję oraz nowoczesność. Projekt ten powstał po to, aby pokazać, że wzajemne uzupełnianie się tych dwóch światów daje równowagę oraz harmonię. O nawiązaniach do tradycyjnej zabudowy przypomina stojąca na wejściu stodoła, bryła domów, czy zastosowana japońska metoda opalania drewna Shou Sugi Ban, z kolei pierwiastek nowoczesności to starannie zaprojektowane, funkcjonalne wnętrza oraz wszechobecne nowinki technologiczne. 

The interior concept derives directly from the architecture’s character – inside of buildings with black facades, the designers placed smaller, distinctive black houses which contain a kitchen, a bathroom and wardrobes. This allowed for a visual division of houses into functional areas. A visible wooden construction, in a natural pine colour, forms a living room with a large glass facade; while surrounding the black house with grey concrete tiles which resemble typical hexagon pavers, help distinguish passageways and dining area. 

Koncepcja wnętrz wynika bezpośrednio z charakteru samej architektury - wewnątrz domów z czarnymi elewacjami projektanci umieścili mniejsze, wyraziste czarne domki zawierające kuchnię, łazienkę oraz szafy. Zabieg ten stanowi wizualny podział domów na strefy funkcjonalne. Widoczna drewniana konstrukcja, w naturalnym sosnowym odcieniu stanowi salon, strefę dzienną z dużą, przeszkloną elewacją; z kolei otoczenie czarnego domku szaro-betonowymi płytkami przypominającymi typową trylinkę wydziela komunikację oraz strefę jadalni. 

New technologies are an important element as well – smart homes, a tablet for a guide or soon to be introduced virtual reality will all be a treat for tech maniacs, but they will also open up new possibilities for taking a rest, and therefore they will create new definitions of holidays. 

Kolejną istotną kwestią są nowe technologie – smart domy, przewodnik w postaci tabletu, czy dołączającą niedługo wirtualna rzeczywistość to kilka aspektów, które dadzą frajdę technologicznym maniakom, ale które także otworzą nowe możliwości spędzania odpoczynku, kreując kolejne definicje wakacji. 

The inventors of Camppinus Park advocate individualism and uniqueness – smart homes adjust the surroundings to guest’s individual needs, which in fact makes the guest a creator of their own leisure. 

Twórcy Camppinus Parku stawiają na indywidualizm i wyjątkowość – inteligentne domy dopasowują najbliższe otoczenie gościa do jego potrzeb, dzięki czemu to tak naprawdę on jest twórcą swojego czasu wolnego. 

INVESTOR: CAMPPINUS PARK Innovative Resort
INTERIOR DESIGN: mode:lina™
DESIGN TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Małgorzata Wawrzynek
COMPLETION: August 2019
LOCATION: Jeziorna 16, 76-107 Jezierzany, Poland
PHOTOS: Studio Prototypownia
ARCHITECTURE: Architekci Idziak-Sępkowscy

INWESTOR: CAMPPINUS PARK Innovative Resort
ARCHITEKTURA WNĘTRZ: mode:lina™
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Małgorzata Wawrzynek
ZREALIZOWANY: Sierpień 2019
LOKALIZACJA: Jeziorna 16, 76-107 Jezierzany, Polska
ZDJĘCIA: Studio Prototypowniaa
ARCHITEKTURA: Architekci Idziak-Sępkowscy