CodeLab office space

As they call themselves, special tasks’ experts from CodeLab needed a comfortable workspace, which would instigate creativity, exchange of opinions and meeting other humans. They wanted for it to be inextricably bound to its city of origin - Wrocław - and to participate in this endeavor they invited mode:lina™ studio architects.

Jak sami siebie nazywają, eksperci od zadań specjalnych z CodeLab potrzebowali komfortowego miejsca pracy, które zainspiruje do kreatywności, wymiany opinii i spotkania z drugim człowiekiem. Tę przestrzeń chcieli nierozerwalnie związać z miastem, w jakim się znajduje — Wrocławiem — i do współpracy nad tym założeniem zaprosili architektów z biura mode:lina™.

CodeLab office space
CodeLab office space
CodeLab office space
CodeLab office space
CodeLab office space

The neighbor-like proximity of Wrocław Główny rail station became the inspiration to invite that space into CodeLab offices. Entrance zone is filled to the brim with references to the station's antique interiors, such as ticket booths’ windows or boarded ceilings, and the stylized platforms’ signs help with navigating the offices. In one of the conference rooms - train car, there’s an impalpable feeling of journey, when right under the raster ceiling. neon-ish “CodeLab” winks to the illuminated in the dark Wrocław Główny train main station.

Bezpośrednie sąsiedztwo biura z dworcem Wrocław Główny stało się inspiracją do „zaproszenia” tej przestrzeni do biur CodeLab. Strefa wejściowa pełna jest odniesień do zabytkowych wnętrz budynku dworca takich jak listwowe sufity i okienka kas biletowych, a drogę w biurze wskazują stylizowane oznaczenia peronów. W jednej z salek konferencyjnych — wagonie, można poczuć zew podróży, gdy z rastrowego sufitu neonowy CodeLab puszcza oko do świecącego w ciemności Wrocławia Głównego.

CodeLab office space
CodeLab office space
CodeLab office space
CodeLab office space
CodeLab office space
CodeLab office space
CodeLab office space
CodeLab office space

Common spaces are designed akin to taking a stroll throughout the city, which apart from cathedrals and bridges has modernist architecture achievements to offer - f.e. trading houses Renoma and Kameleon. Their flowing forms and specific, standing out dark cornices are actively reflected in divisions, ceilings’ and floors’ patterns, organizing office’s space into work and communication zones.

Części wspólne to wycieczka po mieście, który oprócz ceglanych katedr i mostów ma do zaoferowania także dokonania architektury modernistycznej — np. domy handlowe Renoma i Kameleon. Ich opływowe formy i charakterystyczne, odcinające się ciemne gzymsy znalazły swoje odbicie w podziałach i wzorach sufitów i posadzek, wydzielających przestrzeń biura na strefy komunikacyjne i strefy pracy.

CodeLab office space
CodeLab office space
CodeLab office space
CodeLab office space
CodeLab office space
CodeLab office space
CodeLab office space
CodeLab office space

Out and about, right around the corner you can notice the curvature of tenements’ portals, embellishing doorways leading to the work rooms, and from far across one can notice looming and lit up, open 24/7 kiosk “coffee beverages sweets” - office cafeteria. Through this cross section of Wrocław’s architecture there was no other way than to integrate modern history as well - in CodeLab offices one can make themself comfortable, sit down and chitchat in booths, which design references famous “Sedesowce” buildings.

Gdzieniegdzie zza winkla wychylają się zaoblone portale kamienic zdobiące przejścia do pokojów pracy, a w oddali majaczy rozświetlony, otwarty 24h kiosk „kawa napoje słodycze” — biurowa kafeteria. W tym przekroju przez architekturę Wrocławia nie zabrakło miejsca dla współcześniejszych historii — w biurach Codelab można przysiąść i porozmawiać w budkach o formach nawiązujących do sławnych Sedesowców.

CodeLab office space
CodeLab office space
CodeLab office space
CodeLab office space
CodeLab office space
CodeLab office space
CodeLab office space
CodeLab office space
CodeLab office space

PROJECT: CodeLab office space
INVESTOR: CodeLab
LOCATION: Sagittarius Business House, Wrocław
COMPLETION: May 2022    
DESIGN: mode:lina™
DESIGN TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Alicja Maculewicz   
PHOTOS: Patryk Lewiński
GRAPHICS: takie.pany

PROJEKT: CodeLab office space
INWESTOR: CodeLab
LOKALIZACJA: Sagittarius Business House, Wrocław
REALIZACJA: Maj 2022    
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Alicja Maculewicz   
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński
GRAFIKI: takie.pany