CoOffice

mode:lina™  previous office. We were a part of CoOffice in a refurbished Old Printing House now called Concordia Design.

Poprzednie biuro pracowni mode:lina™ ! Byliśmy częścią CoOffice'u w nowym budynku Starej Drukarni, czyli zjawiska o nazwie Concordia Design.

Our designers needed both open space for the joint meetings and discussions, as well as smaller, separate areas for focusing on individual work.

Nasi projektanci potrzebowali zarówno otwartej przestrzeni do wspólnych spotkań i rozmów, jak i mniejszych, wydzielonych obszarów umożliwiających skupienie przy indywidualnej pracy.

Thanks to the large amount of room, all workstations are enclosed in a wooden box concealing a mezzanine – six desks, integrated lighting, storage and cabling.

Dzięki dużej wysokości pomieszczenia, wszystkie stanowiska pracy zostały zamknięte w drewnianym pudełku kryjącym antresolę - sześć stanowisk, zintegrowane oświetlenie, ukryte przechowanie oraz okablowanie.

PROJECT: CoOffice
DESIGN: mode:lina™ 
LOCATION: Concordia Design, Poznań
AREA: 25 m2 + 10 m2
EXISTENCE: 2012 - 2017
PHOTOS: Marcin Ratajczak

PROJEKT: CoOffice
DESIGN: mode:lina™ 
LOKALIZACJA: Concordia Design, Poznań
POWIERZCHNIA: 25 m2 + 10 m2
FUNKCJONOWANIE: 2012 - 2017
ZDJĘCIA: Marcin Ratajczak