CoWork Aleja Bielany

A new coworking space has popped up on the map of Lower Silesia, Poland. This is CoWork Aleja Bielany - a comfortable place for remote work, business meetings and all purpose learning, located in the shopping center in Bielany Wrocławskie.

As a response to the pandemic reality, which quickly and entirely changed the all present "traditional" way of working in most offices, switching them to hybrid or completely remote work, the owners of the shopping center decided to expand the existing coworking space.

Na mapie Dolnego Śląska pojawiła się nowa przestrzeń coworkingowa. To CoWork Aleja Bielany – komfortowe miejsce do pracy zdalnej, spotkań biznesowych oraz nauki, zlokalizowane w centrum handlowym na Bielanach Wrocławskich.

W odpowiedzi na pandemiczną rzeczywistość, która w błyskawicznym tempie całkowicie zmieniła dotychczasowy „tradycyjny” sposób pracy większości biur, przestawiając je na pracę hybrydową lub całkowicie zdalną, właściciele galerii handlowej postanowili rozbudować dotychczasową przestrzeń coworkingową.

CoWork Aleja Bielany
CoWork Aleja Bielany
CoWork Aleja Bielany

The race for the design of office space has been won by none other than the mode:lina studio, recognized specialists in the field of office projects, with many coworking projects to its credit.

This space was designed as a "work near home" concept for people living in close proximity as an alternative to working from home or traveling to the city center. The compact dimensions of the premises (less than 300 m2) and the unusual location in a shopping center were an interesting challenge for architects.

Konkurs na opracowanie przestrzeni biurowej wygrała pracownia mode:lina, uznawana za specjalistów w dziedzinie projektów biurowych, mająca na koncie wiele realizacji coworkingowych.

Przestrzeń ta została zaprojektowana jako koncept „work near home”, dla osób mieszkających w pobliżu jako alternatywa pracy w domu lub dojazdu do centrum miasta. Kompaktowe wymiary lokalu (niecałe 300 m2) i nietypowa lokalizacja w centrum handlowym, były ciekawym wyzwaniem dla architektów.

CoWork Aleja Bielany
CoWork Aleja Bielany
CoWork Aleja Bielany
CoWork Aleja Bielany
CoWork Aleja Bielany
CoWork Aleja Bielany
CoWork Aleja Bielany
CoWork Aleja Bielany
CoWork Aleja Bielany

It is a place for those who develop startups, work as freelancers, or look for an alternative to the home office workstyle. Designers in their concept put the comfort of users first and prioritized ergonomic and varied workplaces, providing a professional alternative to the "kitchen table".

Jest to miejsce zarówno dla tych, którzy rozwijają startupy, pracują jako freelancerzy, czy poszukują alternatywy dla home office’u. Projektanci w swoim koncepcie postawili przede wszystkim na komfort użytkowników oraz ergonomiczne i zróżnicowane miejsca pracy, dające profesjonalną alternatywę dla „kuchennego stołu”.

CoWork Aleja Bielany
CoWork Aleja Bielany
CoWork Aleja Bielany
CoWork Aleja Bielany
CoWork Aleja Bielany
CoWork Aleja Bielany
CoWork Aleja Bielany
CoWork Aleja Bielany
CoWork Aleja Bielany

CoWork Aleja Bielany is the ideal space for hosting creative meetings, conferences and job interviews. On less than 300m2 of surface you can find 16 individual desks, 4 conference rooms, places to work in the common area and a relaxation zone with a kitchenette. We know that the most desirable feature of the office is acoustic comfort, therefore we have provided 5 soundproofed and air-conditioned telephone boxes.

The concept of space, developed by the Poznań-based mode:lina studio, is a combination of modern, industrial design with all time classic Scandinavian IKEA elements. Intuitive, ergonomic layout of rooms, lighting adapted to work, adjustable armchairs and finally countless cabinets for personal belongings -

CoWork Aleja Bielany to idealna przestrzeń do kreatywnych spotkań, konferencji czy rozmów kwalifikacyjnych. Na niecałych 300m2 znaleźć można 16 indywidualnych biurek, 4 salki konferencyjne, miejsca do pracy w strefie wspólnej oraz strefę relaksu z aneksem kuchennym. Wiemy, że najbardziej pożądaną cechą biura jest komfort akustyczny dlatego przewidzieliśmy 5 wygłuszonych i klimatyzowanych budek telefonicznych.

Koncept przestrzeni, autorstwa poznańskiego studia mode:lina jest połączeniem nowoczesnego, industrialnego designu ze skandynawskimi elementami spod znaku IKEA. Intuicyjny, ergonomiczny rozkład pomieszczeń, dostosowane do pracy oświetlenie, regulowane fotele czy w końcu liczne szafki na rzeczy osobiste – wszystko to sprzyja wysokiemu komfortowi pracy nawet dla najbardziej wymagających użytkowników.

CoWork Aleja Bielany
CoWork Aleja Bielany
CoWork Aleja Bielany

In the process of designing this place we focused primarily on the balance between work and private life, that’s why we believe that the possibility of working close to home is a great alternative for people commuting to distant offices and people struggling with isolation from society caused by home-bound workflow.

We know that a well-designed work environment, based on modern and ergonomic solutions, makes it possible to use one’s time more efficiently to spend more time with family or friends - says Kinga Kin - the architect responsible for the concept.

Projektując to miejsce skupiliśmy się przede wszystkim na równowadze między pracą, a życiem prywatnym dlatego wierzymy, że możliwość pracy blisko domu jest świetną alternatywą dla osób dojeżdżających do odległego biura oraz ludzi zmagającymi się z odizolowaniem od społeczeństwa spowodowanym pracą z domu.

Wiemy, że dobrze zaprojektowane środowisko pracy, bazujące na nowoczesnych i ergonomicznych rozwiązaniach sprawia, że można efektywniej wykorzystać swój czas, aby spędzać więcej chwil z rodziną lub przyjaciółmi - opowiada Kinga Kin - architektka odpowiedzialna za koncept.

CoWork Aleja Bielany
CoWork Aleja Bielany
CoWork Aleja Bielany
CoWork Aleja Bielany
CoWork Aleja Bielany
CoWork Aleja Bielany

PROJECT: CoWork Aleja Bielany
INVESTOR: INGKA Group
LOCATION: Aleja Bielany, Wrocław
COMPLETION: July 2022    
DESIGN: mode:lina™
DESIGN TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin   
PHOTOS: Patryk Lewiński

PROJEKT: CoWork Aleja Bielany
INWESTOR: INGKA Group
LOKALIZACJA: Aleja Bielany, Wrocław
REALIZACJA: Lipiec 2022    
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin   
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński