Brain Embassy Czackiego

After the success of innumerably awarded Brain Embassy Amphitheater project, the next step in mode:lina™ and Adgar Poland cooperation was an reactivation of socmodern office building in the center of Warsaw into new coworking space and release it into the hands of residents.

Po sukcesie nagradzanego projektu Amfiteatru Brain Embassy, kolejnym etapem współpracy pracowni mode:lina™ z Adgar Poland była reaktywacja do życia socmodernistycznego biurowca w centrum Warszawy i oddanie go w ręce mieszkańców, tworząc w nim nową przestrzeń coworkingową.

Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego

Postwar building underwent revitalization that breathed new coworking life into it, which in turn caused it to positively affect the surroundings.

Powojenny budynek przeszedł modernizację, która tchnęła w niego nowe życie i sprawia, że będzie pozytywnie oddziaływać na okolicę.

Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego

Majestic building being the example of Warsaw’s socmodernism, apart from serving as an office space inside of its walls, it hosted a cult like Teatr Kwadrat.

Majestatyczny budynek, będący przykładem warszawskiego socrealizmu, poza funkcją biurową w swoich murach gościł również kultowy Teatr Kwadrat.

Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego

Designers did not indifferently skip this fact and merged DNA Brain Embassy coworking with a broad spectrum of theatrical inspirations and various forms of creative activity.

Projektanci nie przeszli obojętnie obok tego faktu - łącząc w coworkingu DNA Brain Embassy z szerokim spektrum inspiracji teatralnych oraz różnymi formami kreatywnej aktywności.

Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego

Coworking visitors are welcomed with the view of elevators, over which bulbs and signs are hung in the style of Broadway theaters’ entrances.

Gości coworkingu od wejścia witają windy, nad którymi górują żarówki i oznaczenia niczym z wejść do broadwayowski teatrów.

Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego

Another space that’s startling from the get go is a high patio with a chandelier that goes through two storeys.

Kolejnym miejscem, które od wejścia zaskakuje jest wysokie patio z żyrandolem przechodzącym przez dwie kondygnacje.

Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego

Completing the vibe of the main motive are conference rooms, which emancipated the theme of multiple artistic activities connected to theatrical arts.

Uzupełnieniem motywu przewodniego są także salki konferencyjne, które przyjęły tematykę różnych aktywności artystycznych i technicznych związanych ze sztukami teatralnymi.

Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego
Brain Embassy Czackiego

PROJECT: Brain Embassy Czackiego coworking
INVESTOR: Adgar Poland
LOCATION: ul. Czackiego 15/17, Warsaw, Poland
COMPLETION: March 2022    
DESIGN: mode:lina™
DESIGN TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Natalia Wasicionek, Kinga Kin   
BUILDING'S ARCHITECT: Archicon
PROJECT MANAGER: cmT.
PHOTOS: Patryk Lewiński

PROJEKT: Coworking Brain Embassy Czackiego
INWESTOR: Adgar Poland
LOKALIZACJA: ul. Czackiego 15/17, Warszawa
REALIZACJA: Marazec 2022    
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Natalia Wasicionek, Kinga Kin   
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY: Archicon
PROJECT MANAGER: cmT.
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński