Crafton office space

Ferociously working with customers from all over the world - Software House Crafton adapted a pre-war villa in the center of Poznań into a new, surprising location for their own team. For this uneasy task Investor invited architects from the mode:lina™ studio.

Działający prężnie z klientami z całego świata Software House Crafton zaadaptował przedwojenną willę w centrum Poznania na nową, zaskakującą siedzibę dla swojego zespołu. Do tego niełatwego zadania Inwestor zaprosił architektów z biura mode:lina™.

Crafton Poznań
Crafton Poznań

New office consists of three floors, for which a joint denominator was needed, so that varied geometry of rooms would not influence its ability to be perceived as consistent. Taking into account the historical context of the building, designers decided to leave traditional elements of the interiors - authentic woodwork, molding, genuine wooden floors and stairs.

Na biuro składają się trzy piętra, dla których potrzebny był wspólny mianownik, aby mimo zróżnicowanej geometrii pomieszczeń cała przestrzeń odbierana była jako spójna całość. Ze względu na historyczny charakter budynku projektanci zdecydowali się na pozostawienie tradycyjnych elementów jego wnętrza: oryginalnej stolarki, sztukaterii, oryginalnych drewnianych podłóg i schodów.

Crafton Poznań
Crafton Poznań
Crafton Poznań
Crafton Poznań
Crafton Poznań
Crafton Poznań
Crafton Poznań

Main office area along with the entrance and reception are located on the first floor - a condignation with high, beautiful rooms and moldings on the ceilings. Right after entering it’s easy to pinpoint a very explicit concept of the interior design: staircase cut with precise line separating intense pink from original pine wood.

Główna część biurowa wraz z głównym wejściem oraz recepcją znajduje się na pierwszym piętrze - kondygnacji z pięknymi wysokimi pomieszczeniami i sztukateriami na sufitach. Już od samego wejścia rysuje się bardzo klarowny koncept wnętrza: klatka schodowa przecięta precyzyjną linią oddzielającą intensywny róż od oryginalnego sosnowego drewna.

Crafton Poznań
Crafton Poznań
Crafton Poznań
Crafton Poznań

The space was treated as a three dimensional canvas for abstract painting - dominating whites were dynamically and consequently balanced with vibrant colors associated with the Crafton brand.

Przestrzeń została potraktowana jak trójwymiarowe płótno dla abstrakcyjnego obrazu - dominująca biel została dynamicznie i konsekwentnie przełamana wyrazistymi kolorami związanymi z marką Crafton.

Crafton Poznań
Crafton Poznań
Crafton Poznań
Crafton Poznań
Crafton Poznań
Crafton Poznań
Crafton Poznań
Crafton Poznań

Because of its conference-integrative function, the base floor is space filled to the brim with surprising ideas. Rooms are not only susceptible to consequential colors play, but each one has its own texture formed out of, f.e. molding rosettes, old cameras, billiard accessories, dices and LEGO boards.

Ze względu na swoją konferencyjno-integracyjną funkcję, parter jest przestrzenią najbardziej nasyconą zaskakującymi rozwiązaniami. Pomieszczenia nie tylko podlegają konsekwentnej grze kolorystycznej, ale także każde posiada swoją fakturę stworzoną za sprawą np. rozet sztukateryjnych, starych aparatów fotograficznych, akcesoriów bilardowych, kostek do gry czy plansz LEGO.

Crafton Poznań
Crafton Poznań

An every meeting room, apart from their colors, acquires their own identity. The atmosphere of casual ease was completed by filling the room with 5 thousand white balls.

Każda z salek spotkań oprócz własnego koloru otrzymuje swoją indywidualną tożsamość. Atmosfery niezobowiązującego luzu dopełnia pomieszczenie wypełnione 5 tysiącami białych piłeczek.

Crafton Poznań
Crafton Poznań
Crafton Poznań
Crafton Poznań
Crafton Poznań
Crafton Poznań
Crafton Poznań
Crafton Poznań
Crafton Poznań
Crafton Poznań

Following rooms were created accordingly with analogical key: snow white walls complemented with moldings, paintings and antique clocks, on which sharp and dynamic splashes of color: turquoise, blue and green - which flow down onto the smooth, concrete floor as well. The same rule was applied to office spaces, as well as a big, shared kitchen with an addition of a green wall and bathrooms with elements of already existing armature in the building.

Kolejne pomieszczenia powstały według analogicznego klucza: śnieżnobiałe ściany uzupełnione o sztukaterie, obrazy oraz zabytkowe zegary po których wędrują ostre i dynamiczne plamy kolorów: turkusowego, niebieskiego oraz zielonego, rozlewające się także na gładkie betonowe posadzki. Tej samej regule podlegają zarówno przestrzenie biurowe, jak i duża wspólna kuchnia wzbogacona dodatkowo zieloną ścianą oraz toalety z elementami armatury zastanej w budynku.

Crafton Poznań
Crafton Poznań

PROJECT: CRAFTON office space
LOCATION: ul. Cicha 3, Poznań, Poland
COMPLETION: February 2022    
DESIGN: mode:lina™
DESIGN TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka-Włodarczyk
  PHOTOS: Patryk Lewiński

PROJEKT: Biuro CRAFTON
LOKALIZACJA: ul. Cicha 3, Poznań
REALIZACJA: Luty 2022    
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka-Włodarczyk
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński