DEMIURG Bunker Office

Amidst Poznań's districts lies a little bit forgotten one - Górczyn. That’s where a quite intricate corporate building came into existence. New and, at the first glance simple, modern block hides somewhat a surprise that reaches back as far as one hundred years. DEMIURG is a well known and dynamically acting player on the Polish construction market - design & build field. That’s why in their newest headquarters’ design there had to be room for surprising elements that would reminisce of the building process and to what the company specializes in. For those reasons the task of designing their offices’ interiors fell to the already acquainted mode:lina™ design team.

Pośród zabudowy nieco zapomnianej części poznańskiego Górczyna powstał przewrotny obiekt biurowy. Nowa, na pozór prosta, modernistyczna bryła kryje w sobie niespodziankę sprzed ponad stu lat. DEMIURG jest znanym i prężnie działającym na polskim rynku budowlanym graczem w zakresie design & build. Dlatego w projekcie nowej siedziby nie mogło zabraknąć zaskakujących elementów nawiązujących do procesu budowlanego i tego w czym się specjalizuje. Stąd do zaprojektowania wnętrz ich biura zaprosili zaprzyjaźniony zespołu pracowni mode:lina™

Biuro DEMIURG Poznań
Biuro DEMIURG Poznań

The mystery of the object reveals itself completely from a backyard’s side - the building was raised literally a few meters from a pre-war bunker, which was covered with earth. It was discovered by an investor - DEMIURG company, during excavation work, preparing ground for laying fundamets. Presence of the monolithic, concrete structure directly influenced the architectural style, building’s characteristics and materials selection used to finish interiors.

Tajemnica obiektu ukazuje się w pełnej okazałości od strony podwórza - biurowiec powstał dosłownie kilka metrów od zasypanego ziemią, przedwojennego bunkra. Odkrył go sam inwestor, firma DEMIURG, podczas wykonywania wykopu pod fundamenty. Obecność monolitycznej, betonowej struktury wpłynęła bezpośrednio na wyraz architektoniczny charakter budynku oraz na dobór materiałów wykończeniowych do wnętrz.

Biuro DEMIURG Poznań
Biuro DEMIURG Poznań
Biuro DEMIURG Poznań
Biuro DEMIURG Poznań
Biuro DEMIURG Poznań
Biuro DEMIURG Poznań

The most spectacular element of the building is the open, steel staircase going through all the floors of the building, finished with a skylight. The highest wall in the building, attached to stairs, was given into care of the most notorious and well liked Poznań’s street artists: Noriaki, Bart Sucharski and Fresk. Their task was to cover the wall with naughty, dirty, street art - ish hotchpotch, in which they intricately hid quotes from the life of “Demiurg tribe”.

Najbardziej spektakularnym elementem budynku jest przechodząca przez wszystkie trzy piętra otwarta, stalowa klatka schodowa zwieńczona świetlikiem dachowym. Najwyższa w budynku, przylegająca do schodów ściana trafiła w ręce znanych i lubianych poznańskich artystów ulicznych: Noriakiego, Barta Sucharskiego oraz Freska, których zadaniem było uczynić ze ściany niegrzeczny, brudny, street-art’owy misz masz, w którym ukryli cytaty z życia “Demiurgowego plemienia”.

Biuro DEMIURG Poznań
Biuro DEMIURG Poznań
Biuro DEMIURG Poznań
Biuro DEMIURG Poznań

Rawness of the floor, ceilings and walls beautifully contrasts the materials used to finish furnishing - that is organic plywood with colorful edges. Colors used directly reflect internal branding- a code assigned to various sections that all add up to the company's structure.

Surowość posadzki, sufitów oraz ścian została przełamana materiałem wykończeniowym mebli, czyli naturalną sklejką z kolorowymi krawędziami. Kolory to bezpośrednio elementem wewnętrznego brandingu - kodu przypisanego różnym działom składającym się na strukturę firmy.

Biuro DEMIURG Poznań
Biuro DEMIURG Poznań
Biuro DEMIURG Poznań
Biuro DEMIURG Poznań

What is immediately noticeable when inside of the building is remarkable, consequential rawness of materials used. Not only is the concrete floor and ceiling a nod to the already congealed bunker just outside the windows, but also a homage to the naked, real construction of the building. Other elements that share this sentiment are concrete elements of the wall’s construction and it’s remaining extension made out of silicon blocks that were painted in monochromatic fashion.

To, co przede wszystkim rzuca się w oczy we wnętrzu, to niezwykle konsekwentna surowość materiałów. Betonowa posadzka oraz sufit to nie tylko nawiązanie do zastygłego tuż za oknami bunkra ale także hołd obnażonej, prawdziwej konstrukcji budynku. Odkryte pozostawiono także betonowe elementy konstrukcji ścian, a jej pozostałe połacie wykonane z bloczków silikatowych pomalowano na monochromatyczne kolory.

Biuro DEMIURG Poznań
Biuro DEMIURG Poznań
Biuro DEMIURG Poznań

In order not to interfere with the integrity of furniture, all shelves, worktops, kitchen installation and wall surrounding it were separately designed by mode:lina™ and made out of natural plywood. Here and there there are also details that ought to reflect the world of building - steel i-beam functioning as kitchen’s girandolle, protective helmets over the reception, wheelbarrows with plants of all sorts and reinforced cages - also with plants.

Aby zachować spójność elementów meblowych, wszystkie regały, blaty, zabudowa kuchenna oraz okalające ją ściany zostały indywidualnie zaprojektowane przez mode:lina™ oraz wykonane z naturalnej sklejki. Gdzieniegdzie przewijają się także detale nawiązujące do świata budowy: stalowy dwuteownik jako żyrandol kuchenny, kaski ochronne nad recepcją, taczki z roślinnością oraz kosz zbrojeniowy z roślinami.

Biuro DEMIURG Poznań
Biuro DEMIURG Poznań

PROJECT: DEMIURG office space
LOCATION: Górnicza 2/143A, 60-107 Poznań
COMPLETION: February 2022    
DESIGN: mode:lina™
DESIGN TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka-Włodarczyk
  PHOTOS: Patryk Lewiński

PROJEKT: Biuro DEMIURG
LOKALIZACJA: Górnicza 2/143A, 60-107 Poznań
REALIZACJA: Luty 2022    
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka-Włodarczyk
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński