Droids on Roids

If you like GIPHY or use Electric Object app, you are availing of solutions which were developed under the watchful eye of a dynamic software house from Wrocław. Droids On Roids come into action when someone has a brilliant idea but does not have a means of developing it.

This time though it was the team of programmers who needed a solutions provider! Task? New office! In a historic town house in the centre of Wrocław, mode:lina™ studio designers worked on an office space of over 650 square meters.

Jeśli lubisz GIPHY lub używasz aplikacji Electric Objects to znaczy, że korzystasz z rozwiązań, które powstają pod okiem tego prężnego, wrocławskiego Software House’u. Droids On Roids pojawiają się wtedy, kiedy ktoś ma znakomity pomysł, a brakuje mu wykonawcy.

Tym razem to jednak ekipa programistów potrzebowała wykonawcy! Zadanie? Nowe biuro! W zabytkowej kamienicy w centrum Wrocławia projektanci z biura mode:lina™ zajęli się aranżacją ponad 650 m2 powierzchni biurowej.

Navigate your office like a home screen.
Mobile applications developed for clients all across the world are Droids On Roids flagship product. Keeping in mind their development process, mode:lina™ designers decided to transfer the mobile sphere of programmers’ work onto the walls of their new office. The black stripe running across all spaces just below the ceiling is nothing else but a status bar, just like the one in majority of popular smartphones.

Nawigacja po biurze jak na home screen’ie
Flagowym produktem Droids On Roids są aplikacje mobilne powstające na zlecenie klientów z całego świata. Przyglądając się więc procesowi ich tworzenia, projektanci postanowili przenieść mobilne środowisko pracy programistów na ściany nowego biura. Biegnący przez wszystkie pomieszczenia czarny pasek pod sufitem to nic innego jak pasek stanu (status bar), znany z większości popularnych smartfonów.

Lightning and zig-zags as a main theme.
Combining mobile applications environment with Droids On Roids visual identity system was the main theme of our project. Apart from elements typical for mobile applications, the interior was given yellow features, which together with lamps in a shape of a zig-zag located all across the office, correspond with a lightning in Droids On Roids’ logo.

Błyskawica i zygzaki jako motyw przewodni
Motywem przewodnim stało się połączenie środowiska mobilnych aplikacji z identyfikacją wizualną marki Droids On Roids. Oprócz charakterystycznych dla aplikacji mobilnych inspiracji, wnętrze wypełniły żółte detale, które wraz z przechodzącymi przez całe biuro lampami w formie „zygzaka”, korespondują z błyskawicą z logotypu.

Privacy and comfort of meetings.
By completing the corridors with islands with armchairs and special soundproof booths, the office gained a large private space. There is also a nap room – a separate area with a big yellow hammock and comfortable beds.

Prywatność i komfort spotkań
Wypełniając korytarze wyspami z fotelami oraz specjalnie wyciszonymi budkami, wygospodarowano wewnątrz biura dużą przestrzeń zapewniającą prywatność. Nie zabrakło również pokoju do drzemki - jedno z pomieszczeń całkowicie posłużyło do stworzenia naproomu z wielkim żółtym hamakiem i wygodnymi łóżkami.

Lively playroom and kitchen.
Droids On Roids team spend a lot of time together, not necessarily only while working. In 2016 the team went on a month-long workcation to Bali. It turned out that the programmers had a number of very important rituals around celebrating the delivery of their projects or around watching films together.

Therefore they needed a space which could serve both purposes – daily work and after hours events. Hence the two functions of the kitchen and the playroom were brought together in a multifunctional large space, which is always lively.

Playroom i kuchnia, które tętnią życiem
Team Droids On Roids spędza ze sobą bardzo dużo czasu nie tylko podczas pracy nad projektami. W 2016 roku zespół wyjechał na miesięczne pracujące wakacje na Bali. Okazało się, że programiści mają kilka bardzo ważnych dla siebie rytuałów związanych z celebrowaniem publikacji nowych projektów czy wspólnymi seansami filmowymi.

Potrzebowali więc miejsca, które sprawdzi się zarówno podczas codziennej pracy, jak i w trakcie eventów po godzinach. Stąd też dwie różne funkcje kuchni oraz playroomu połączono w jednym pomieszczeniu tworząc dużą wielofunkcyjną przestrzeń, który ciągle tętni życiem.

A lightning has been placed in nearly every space and it took on various roles – a decorative element on the door, detail work on the desks or phone booths’ door handles.

Błyskawica pojawia się niemal w każdym pomieszczeniu zyskując różne funkcje – jako element dekoracji drzwi, wykończenie biurek, lub uchwyty na drzwiach budek telefonicznych.

The final result is that, despite insignificant interference in the existing layout of the space, we managed to produce a friendly office for Droids On Roids team, while meeting their diverse needs and work style!

***

Wojciech Szwajkiewicz, CEO, co-founder, Droids On Roids:
“In Droids on Roids everyone is different and has various needs, and our office meets those individual needs. We can have a chat over lunch, relax on the couch, enjoy peace and quiet while working, and after work play board games or organise a meeting to talk about travels.

I always wanted our office to be lively, full of creative ideas and welcoming to our guests, who wish to work with us on amazing projects. Thanks to mode:lina™ we managed to create such a place”.

 

Droids On Roids
Droids On Roids is a team of more than 50 talented professionals from Poland creating top-notch mobile apps & designs for iOS & Android platforms. We have already completed over 60 projects with the partners from around the world, among our clients are GIPHY & Electric Objects. Our Open Source library is used by Facebook, WhatsApp and Bitrise! More information & contact: www.droidsonroids.com

Finalnie, mimo niewielkiej ingerencji w istniejący układ pomieszczeń, zdołaliśmy wygospodarować przestrzeń przyjazną dla zespołu Droids On Roids, odpowiadając na jego różnorodne potrzeby i specyfikę pracy!

***

Wojciech Szwajkiewicz, CEO, co-founder, Droids On Roids:
„W Droids On Roids każdy jest inny i ma różne potrzeby, a nasze nowe biuro na te zróżnicowane potrzeby odpowiada. Możemy pogadać ze sobą przy lunchu, odpocząć na sofie, w ciszy skupić się na pracy, a po godzinach pograć w planszówki i zorganizować spotkanie o podróżach.

Zawsze chciałem, żeby nasze biuro było przestrzenią tętniącą życiem, pełną kreatywnych pomysłów i otwartą na gości, którzy chcą z nami robić niesamowite projekty. Dzięki mode:lina™ udało nam się takie miejsce stworzyć”.

Droids On Roids
Droids On Roids to zespół ponad 50 utalentowanych profesjonalistów z Polski, tworzących najwyższej klasy aplikacje mobilne & rozwiązania dla platform iOS i Android. Dotychczas zrealizowaliśmy ponad 60 projektów z partnerami z całego świata. Wśród naszych klientów znaleźli się GIPHY & Electric Objects. Z naszej biblioteki Open Source korzystają Facebook, WhatsApp oraz Bitrise! Więcej informacji o nas oraz dane kontaktowe znajdziecie na www.droidsonroids.com

PROJECT: Droids on Roids
DESIGN: mode:lina
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Małgorzata Szymańska, Anna Kazecka
COMPLETION: August 2017
LOCATION: ul. Ruska 51B, 4th floor, 50-079 Wroclaw, Poland 
AREA: 650 m2
PHOTOS: Patryk Lewiński

PROJEKT: Droids on Roids
DESIGN: mode:lina
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Małgorzata Szymańska, Anna Kazecka
ZREALIZOWANY: Sierpień 2017
LOKALIZACJA: ul. Ruska 51B, 4 piętro, 50-079 Wroclaw
POWIERZCHNIA: 650 m2
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński