Fence House

In Borówiec near Poznań, once again a house designed by mode:lina™ studio was built. Form of this house: two blocks with a sloping roof and an asymmetric garage cube, is a contemporary interpretation of the traditional style. It is complemented with simple, raw materials: bricks, concrete and sheet in shades of gray.

W podpoznańskim Borówcu pojawi się kolejny dom autorstwa architektów z biura mode:lina™. Forma domu - dwie bryły ze spadzistym dachem oraz „wbita” w nie asymetryczna kostka garażu, to współczesna interpretacja tradycyjnego stylu. Uzupełniają go proste,surowe materiały – cegły, beton oraz blacha w odcieniach szarości.

The street facade has the least windows, protecting the inhabitants from the noise and gives them peace. In addition, various kinds of fences give them the sense of security. That’s where the house got the name from: the Fence House.

Ściana od strony ulicy ma jak najmniej okien, dzięki temu chroni mieszkańców przed hałasami i zapewnia im spokój. Dodatkowo różnego rodzaju ogrodzenia dają im poczucie bezpieczeństwa. Stąd pomysł na nazwę domu, czyli Fence House.

There's the unique kitchen extended into the garden and a large living room with mezzanine, reaching the attic. An unusual feature is the window in the hallway, which exhibits the owner's unique car inside a graphite garage cube.

Parter zajmuje wyjątkowa kuchnia wysunięta w głąb ogrodu oraz wielki salon z antresolą, sięgający poddasza. Nietypowym elementem jest okno w korytarzu, które eksponuje wyjątkowy samochód właściciela domu we wnętrzu grafitowej kostki-garażu.

Ground floor is a common part for all inhabitants. 

Parter domu to część wspólna wszystkich jego mieszkańców.

The living room is a large, open space, where the irregular window theme appears, exposing the natural exterior. 

Salon to duża otwarta przestrzeń, w której kluczową rolę grają wielkie nieregularne okna odsłaniające otoczenie lasu.

The most interesting part of the room is a mezzanine with library, based on the large steel beams. Bookshelves were built with old oak beams, one of Poznan's old townhouse.

Najbardziej interesującą częścią salonu jest antresola z biblioteką. Regały biblioteki  zostały zbudowane ze starych belek stropowych jednej z poznańskich kamienic. 

The shape of this building was dictated by its function. Household members, parents and two children, wanted to live independently. Hence the idea of dividing it into two parts. 

Kształt budynku podyktowany został przez jego funkcję. Domownicy, czyli rodzice i dwójka dzieci, chcieli mieszkać niezależnie – stąd pomysł na podzielenie go na dwie części. 

Separate area on the first floor allows adults to enjoy tranquility while kids can go crazy in their “own house".

Oddzielne strefy na piętrze pozwalają dorosłym cieszyć się spokojem, a dzieciom szaleć do woli we własnym „domku”.

PROJECT: Fence House
DESIGN : mode:lina
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin
COMPLETION: November 2015
LOCATION: Borówiec, near Poznań
AREA: 290 m2
PHOTOS: Marcin Ratajczak
MOVIE: Marcel Dezor

PROJEKT: Fence House
DESIGN: mode:lina
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin
ZREALIZOWANY: Listopad 2015
LOKALIZACJA: Borówiec pod Poznaniem
POWIERZCHNIA: 290 m2
ZDJĘCIA: Marcin Ratajczak
FILM: Marcel Dezor