Fructoplant Pavilion

Company Fructoplant, one of the leading Polish producers and plant supplier for sales networks, has gained its experience from family schools. Its modern approach to the business is being realised in the hobby sector of the gardening branch. The stand designed by the mode:lina™ reflects the best traditions of the company.

The pavilion was presented during the International Garden and Landscape Architecture Fair GARDENIA and also won there the Acanthus Aureus prestige for the best stand.

Firma Fructoplant, jeden z czołowych polskich producentów i dostawców roślin do sieci handlowych, swoje doświadczenie wyniosła że szkółek rodzinnych, a nowoczesne podejście do biznesu realizuje w obszarach sektora hobby branży ogrodniczej. Najlepsze tradycje firmy odzwierciedlono w nowym stoisku targowym zaprojektowanym przez pracownię mode:lina™.

Pawilon stanął na Międzynarodowych Targach Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA 2016, zdobywając tam prestiżową nagrodę Acanthus Aureus za najlepsze stoisko.

The form of the pavilion is a combination of three different functions on merely 40m2! The main zone is a kind of an educational path, which illustrates a stages of vaccinating trees. Open, left-hand side of the zone is a major tourist attraction. It is here, where the trees are being vaccinated and then gave to tourists as a souvenir and a flagship of the company. There is also an exclusion zone with a mini-cafe for business clients.

Forma pawilonu to połączenie trzech różnych funkcji na zaledwie 40 m2 ! Główna strefa to swego rodzaju ścieżka edukacyjna ilustrująca kolejne etapy szczepienia drzewek. Lewa, otwarta strona stoiska stanowi z kolei nie lada atrakcję dla zwiedzających, to tutaj na dużym stole drzewka są na bieżąco szczepione i wręczane gościom targowym jako pamiątka oraz wizytówka firmy. Dla klientów biznesowych przewidziano nieco bardziej zamkniętą strefę z funkcją mini-kawiarni. 

The openwork construction of the pavilion is a reference to the shape of saplings. Thus, the designers set out a recognisable form of the pavilion and also distinguished each of the zones.

Scions, cut off sprigs for budding, served as an inspiration for the design process of the large expositors made out of trunks.

 

Ażurowa konstrukcja pawilonu to nawiązanie do kształtu młodych drzewek. W ten sposób projektanci określili rozpoznawalną formę pawilonu oraz rozdzielili każdą ze stref.

Zrazy, a więc ścięte gałązki służące do okulizacji, posłużyły jako inspiracja do zaprojektowania dużych ekspozytorów z pni drzew.

PROJECT: Fructoplant Pavilion in Poznań
DESIGN: mode:lina™
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin
COMPLETION: March 2016
LOCATION: Poznań, Poland
AREA: 40 m2
PHOTOS: Patryk Lewiński, Jerzy Woźniak

PROJEKT: Pawilon Fructoplant w Poznaniu
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin
ZREALIZOWANY: Marzec 2016
LOKALIZACJA: Poznań
POWIERZCHNIA: 40 m2
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński, Jerzy Woźniak