Gesterbine / eVolo Skyscraper Competition 2010

GESTERBINE / gesture + water + turbine / anti-steppisation device

Problem.

The main reason of steppisation in Greater Poland (Wielkopolska) is the specific location - the area between oceanic and continental climates characterized by a small amount of precipitation (even less than 500 mm a year, the country's average of 600 mm), while high evaporation (the difference between rainfall and run-off, on average 400-450 mm per year). It’s also affected by high permeability of the soil in the central part of the Warta River bed.

GESTERBINE / gesture + water + turbine / Urządzenie Zapobiegające Stepowieniu.

Problem.

Głównym powodem stepowienia terenów w Wielkopolsce jest jej specyficzna lokalizacja - przestrzeń na pograniczu klimatu oceanicznego i kontynentalnego, charakteryzująca się małą ilością opadów (mniej niż 500 mm na rok, podczas gdy średnia dla Polski wynosi 600 mm) oraz dużym parowaniem (różnica pomiędzy opadami a odparowniem wynosi średnio 400-450 mm na rok). Nie bez znaczenia pozostaje również wysoka przepuszczalność gleby w centralnej części koryta rzeki Warty.

The other reason of steppisation is decreasing area of forests in the last century due to agricultural needs. As a result of new field division a lot of ponds and swamps surrounded by green oasis disappeared. In addition Warta river due to the inland navigation has been drastically regulated - (straightened) - which shortened the river bed over 100 km - this means that water flows faster through the land and the hydration is smaller. This tendency has quickly lead to lowering of ground water level so important for water circulation in nature.

Kolejnym powodem stepowienia jest zmniejszająca się ilość lasów na rzecz pól uprawnych w ostatnim stuleciu. W wyniku nowych podziałów pól, wiele stawów i mokradeł otoczonych pierwotnie zielonymi oazami zniknęło. Dodatkowo Warta została uregulowana (wyprostowana) - co skróciło koryto rzeki o ponad 100 km - to oznacza, że woda przepływa dziś szybciej przez ląd, co sprawia, że nawadnianie jest mniejsze.
Ta tendencja szybko doprowadziła do obniżania się poziomu wód gruntowych, tak istotnego dla cyrkulacji wody w naturze.

Form.

Relationship between energy resources and height above the ground level is directly proportional: for distance 10m above the ground 73 W/m2, 40m above the ground 198 W/m2. That is the main reason to use a skyscraper as a platform for wind turbines plant. Instead of using one huge windmill, a vast number of smaller turbines was chosen, to get the ability to make them work separately - when one turbine get broken the energy flow is kept thanks to others.

Human energy into energy for humanity.

The form is an effect of experiments on human gesture kinetics. The idea is to transpose human body kinetic energy into vectors. These vectors are used afterwards to build an energy producing skyscraper.

Chosen method of human gesture research:

human body tangled in LED lights and camera set on long exposure in the darkroom and experiments in 3D using cardboard models out of vectorized photos.

Forma.

Powiązania pomiędzy zasobami energetycznymi i wysokość nad poziomem gruntu jest wprost proporcjonalna: dla odległości 10m nad ziemią 73 W/m2, 40m nad ziemią 198 W/m2. Jest to głównym powodem użycia wieżowca jako platformy dla turbin wiatrowych elektrowni. Zamiast korzystać z jednego wielkiego wiatraka, zaproponowano większą liczbę mniejszych turbin, co pozwala uzyskać stały rzepływ energii np. w wypadku uszkodzenia jednej z turbin.

Ludzka energia jako inspiracja energii dla ludzi.

Forma jest wynikiem eksperymentów na kinetyce ludzkich gestów. Założeniem jest zamiana energii kinetycznej ludzkiego ciała na wektory. Te wektory są później użyte do budowy wieżowca produkującego energię.

Wybrana metoda badań ludzkich gestów:

Ludzkie ciało zaplątane w światełka LED i aparat ustawiony na długi czas naświetlania w ciemni oraz 3D z użyciem modeli z kartonu powstających z zwektoryzowanych zdjęć.

Conclusions.

During the day, when there is a high electricity demand, GESTERBINE looks like typical power plant supplying average households, farms, small offices etc. During the night, when the demand for electricity is rather low, GESTERBINE works as a self-sufficient water pump which transports river water into the land. This water if further used to support or even create small retention water reservoirs across the land. This action should go along with planting new trees to keep the surface water as long as possible within the land in order to raise ground water mirror.

Wnioski.

Podczas dnia, gdy zapotrzebowanie na energię jest wysokie, GESTERBINE działa jak typowa elektrownia zaopatrując średniej wielkości gospodarstwa, farmy, małe biura itp. W nocy, kiedy zapotrzebowanie na elektryczność jest mniejsze, GESTERBINE działa jako samowystarczalna pompa wody która transportuje wodę z rzeki w głąb lądu. Ta woda jest następnie użyta do zasilania lub nawet powstawania małych zbiorników retencyjnych na lądzie. To działanie powinno następnie iść w parze z sadzeniem nowych drzew by utrzymać wodę jak najdłużej na lądzie, co z kolei doprowadzi do podwyższenia się poziomu lustra wody gruntowej.

PROJECT: Gesterbine
DESIGN: mode:lina
LOCATION: Wielkopolska, Poland
AREA: 1500 m2
PHASE: Concept
PHOTOS: mode:lina

PROJEKT: Gesterbine
DESIGN: mode:lina
LOKALIZACJA: Wielkopolska
POWIERZCHNIA: 1500 m2
FAZA: Koncepcja
ZDJĘCIA: mode:lina