Hydroponic Pumping Station

WHY? THE CONCEPT OF REVILATIZATION.

Piła is a city famous for its extensive green spaces. In Piła there are many primary, secondary and higher level schools. Piła has a crystal, clear "tap water". The combination of health topic and water can once again promote the city and help to restore function of an old pumping station.

DLACZEGO? ...CZYLI KONCEPCJA REWITALIZACJI.

Piła jest miastem słynącym z obszernych terenów zielonych. W Pile funkcjonuje wiele szkół podstawowych, średnich oraz wyższych. Piła szczyci się krystalicznie czystą „kranówką”. Połączenie wątku zdrowa oraz wody może raz jeszcze wypromować miasto Piła oraz pomóc przywrócić funkcję pompy w starej przepompowni.

PIŁA - THE CITY OF HEALTHY, ORGANIC FOOD!

"Growing your own food is one of the best things you can do for the environment "
- Michael Pollan, New York Times

Private farming of vegetables is often associated with the filled with sand rows and necessity of having own piece of ground. New Yorkers show us how to use a simple method to grow greenery on...our own window.

Welcome to the world of HYDROPONICS!

In seemningly complicated term HYDROPONICS lies simple and easy to build plant breading system,which is based on highly mineralized water circulated through PUMPS.

What will therefore hydroponic pumping station for the city be?
- A place where children can play with hydroponic farming,
- The center of science of plant and vegetables breeding,
- A field for experimentation and testing of new solutions for hydroponic systems,
- Forum for exchange of experiences and ideas for a new form of culture
- A shop with ready-made components for so called. window farming
- Plant for green parts of the city (such as the facades of vertical gardens or plants for flower beds.

PIŁA MIASTEM ZDROWEGO, EKOLOGICZNEGO JEDZENIA!

„Hodowanie własnego jedzenia, jest jedną z najlepszych rzeczy jaką możemy zrobić dla środowiska”
- Michael Pollan, New York Times

Własna hodowla warzyw kojarzy się z grządkami pełnymi piasku lub koniecznością posiadania własnego kawałka ziemi. Nowojorczycy pokazują nam jak za pomocą prostej metody hodować zieleń na... własnym oknie.

Witamy w świecie HYDROPONIKI!

Za pozornie skomplikowanym terminem HYDROPONIKA kryje się prosty w działaniu i łatwy do zbudowania system hodowli roślin przy użyciu wysoko zmineralizowanej wody cyrkulującej za pomocą POMPY.

Czym będzie zatem HYDROPONICZNA PRZEPOMPOWNIA dla miasta?
- miejscem dziecięcej zabawy z hodowlą hydroponiczną,
- ośrodkiem nauki o hodowli roślin oraz warzyw,
- polem do eksperymentów oraz testów nowych rozwiązań dla systemów hydroponicznych,
- forum wymiany doświadczeń oraz pomysłów na nową formę hodowli
- sklepem gdzie zaopatrzymy się w gotowe komponenty do uprawy tzw. window farming (farm okiennych)
- fabryką elementów zielonych dla miasta, np. wertykalnych ogrodów na elewacje, sadzonek na klomby.

PROJECT: Hydroponic Pumping Station
DESIGN: mode:lina™
DESIGN TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Agnieszka Owsiany
LOCATION: Piła, Poland
AREA: 420 m2
PHASE: Concept
PHOTOS: mode:lina™

PROJEKT: Hydroponiczna Przepompownia
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Agnieszka Owsiany
LOKALIZACJA: Piła
POWIERZCHNIA: 420 m2
STATUS: Koncepcja
ZDJĘCIA: mode:lina™