INEA salon

INEA, in other words ‘Good internet people’ continues changes which are aimed at taking customer service to the next level. It was a natural move for the telecommunications leader in the Greater Poland region, to give the interiors of their salon a makeover. mode:lina™ architects were invited to join the project, and they have prepared for INEA a brand new version of one of Poznań salons, accompanied by a set of standards for all new offices.

INEA, czyli „Dobrzy ludzie od internetu” kontynuują zmiany, których celem jest wyniesienie obsługi klienta na nowy, wyższy poziom. Naturalnym krokiem dla wielkopolskiego lidera usług telekomunikacyjnych stało się tym samym odświeżenie aranżacji wnętrz swoich salonów. Do współpracy zaproszono projektantów z mode:lina™, którzy przygotowali dla INEA zupełnie nową odsłonę przestrzeni jednego z poznańskich salonów, a wraz z nią zestaw standardów dla wszystkich nowych placówek.

The new INEA salon in Poznań is full of surprises, right from its doorstep. The interior is definitely nothing like regular customer service areas, and it combines a style of an urban coffee shop and a bar. It is now a less formal and more casual space for guests, not at all reminiscent of typical, ‘box-like’ customer service areas. The main goal was to create a friendly atmosphere and a place which is associated with comfort, cosiness, and a smell of good coffee.

Nowy salon INEA w Poznaniu zaskakuje już od wejścia. Wnętrze zdecydowanie zrywa z dotychczasowymi schematami punktów obsługi klienta i łączy w sobie stylistykę miejskiej kawiarni oraz baru. Obecnie to mniej formalna i bardziej swobodna przestrzeń dla gości, która niczym nie przypomina typowych, „pudełkowych” punktów obsługi klienta. Głównym celem było stworzenie przyjaznej atmosfery, miejsca, które kojarzy się komfortem, wygodą, zapachem dobrej kawy. 

Combining materials rarely used in typical customer service areas had a great significance in the project. The salon gained a recognisable character and a new atmosphere thanks to the interior full of wood, mirrors and hanging lamps, all in contrast with concrete walls and visible pipes.

Wiodącą rolę w projekcie odegrało połączenie materiałów dotychczas rzadko wykorzystywanych w typowych salonach obsługi klienta. Wnętrze pełne drewna, luster i wiszących lamp w zderzeniu z betonowymi ścianami oraz odkrytymi instalacjami nadało salonowi rozpoznawalny charakter, stworzyło jego klimat.

INEA is an internet and phone services provider for more than a quarter of a million of the Greater Poland region’s inhabitants, and is one of the leaders of fibre optic internet in Poland.

In August 2017, they underwent a complex rebranding, whose conception and implementation was overseen by Minima Advertising People. When creating the new image, they focused on company's people who on a daily basis make sure that their clients have access to the best services available. The communication strategy shows engagement and care of ‘good internet people’ for every client. It also shows that INEA is made up of mainly young people who are full of passion and optimism.

INEA dostarcza usługi internetowe oraz telefoniczne do ponad ćwierć miliona mieszkańców Wielkopolski i jest jednym z liderów internetu światłowodowego w Polsce.

W sierpniu 2017 roku marka przeszła kompleksowy rebranding, nad którego stworzeniem i wdrożeniem czuwała agencja Minima Advertising People. Tworząc nowy wizerunek, postawili oni na pracowników firmy, którzy codziennie dbają o to, żeby wszyscy klienci mieli dostęp do jak najlepszych usług. Przygotowana strategia pokazuje zaangażowanie i troskę „dobrych ludzi od internetu” o każdego klienta oraz to, że INEA to przede wszystkim młodzi, pełni pasji i optymizmu ludzie.

Right in the centre of the salon, there is a large counter which resembles a bar. Closed-off areas disappeared, replaced by coffee shop tables, comfortable seats in the showroom, and a large, soft sofa with an INEA neon sign above it.

The solutions offered by mode:lina™ gave a new direction to the design of INEA salons which take the INEA customer service to a completely new level.

Centralnym punktem salonu jest duża lada, która swoją stylistyką przypomina bar. Zniknęły zamknięte stanowiska, które zamieniły się w kawiarniane stoliki, wygodne fotele w showroomie, czy obszerną miękką sofę zwieńczoną neonem INEA.

Zaproponowane przez mode:lina™ rozwiązania wytyczyły nowy kierunek w projektowaniu salonów INEA, które wynoszą poziom obsługi klienta INEA na zupełnie inny poziom.

PROJECT: INEA showroom
DESIGN: mode:lina™
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin
LOCATION: ul. Polna 68-72a, 60-803 Poznań
COMPLETION: September 2018
AREA: 100 m2
PHOTOS: Patryk Lewiński
COMMUNICATION STRATEGYMinima Advertising People

 

PROJEKT: salon INEA
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin
LOKALIZACJA: ul. Polna 68-72a, 60-803 Poznań
ZREALIZOWANY: Wrzesień 2018
POWIERZCHNIA: 100 m2
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński
STRATEGIA KOMUNIKACJIMinima Advertising People