ING Tech Poland

We’re TECH!  This slogan portrays what lies at the heart of the ING Tech Poland team, a team which lives and breathes technologies. This creative group of talented people provides IT and analytics services for ING Group around the world. After several years of ING Tech Poland’s presence in Katowice, it was time to open a new unit in the capital – Warsaw-based RiskHub, a Modelling Expertise Centre shaping the future of risk modelling and data analysis. A prestigious space in the revitalized Elektrownia Powiśle was chosen as a location for the new office, and mode:lina™ studio was invited to design the interior.

We’re TECH! W tym haśle kryje się clou zespołu ING Tech Poland, który żyje technologiami. To właśnie ta kreatywna grupa, zdolnych ludzi świadczy usługi informatyczne i analityczne dla grupy ING na całym świecie. Po kilkunastu latach funkcjonowania biura ING Tech Poland w Katowicach, przyszła kolej na otwarcie nowej jednostki w stolicy. W warszawskiej siedzibie znajduje się RiskHub, czyli Centrum Wiedzy Eksperckiej kształtujące przyszłość modelowania ryzyka i analizy danych w Polsce. Wybór lokalizacji dla nowej jednostki padł na prestiżową przestrzeń w zrewitalizowanej Elektrowni Powiśle, a do zaprojektowania wnętrz zaproszono pracownię mode:lina™.

 

 

„Chcemy biura, które będzie walczyć o nagrody i przyciągnie talenty, a jednocześnie będzie odpowiadać różnym grupom pracującym na jego powierzchni” – te ambitne założenia zostały wdrażane już na etapie wyboru lokalizacji i projektu koncepcyjnego.

Witająca gości strefa recepcji jest idealnym połączeniem domowej estetyki mebli z wyrazistym „patternem” ze sznurków, bujnej zieleni, zaokrąglonych kształtów i subtelnego zastosowania kolorystyki oraz brandingu ING Tech Poland. Podobna zasada, lecz z dodatkiem jasnego, kolorowego terrazzo dyktuje estetykę części socjalnych, czyli dużej wspólnej kuchni, coffee point’u oraz łazienek.

"We want an office that will compete for prizes and attract talent, and at the same time will suit various groups working in it" - these ambitious plans were implemented even at the stages of choosing the location and preparing a conceptual design.

The reception area is also a perfect combination of homelike furniture aesthetics and a distinct pattern of strings, lush greenery, rounded shapes and the subtle use of colour, as well as ING Tech Poland branding. A similar principle, but with the addition of bright, colourful terrazzo is seen in the aesthetics of the social areas: a large common kitchen, coffee point and bathrooms.

Apart from the amazing atmosphere combining history and modernity, Elektrownia Powiśle offers a wide spectrum of attractive functions and services in one place, and a very well communicated location.

Elektrownia Powiśle poza niesamowitym klimatem łączącym historię z nowoczesnością oferuje nagromadzenie wielu atrakcyjnych funkcji i usług w jednym miejscu oraz świetnie skomunikowaną dla pracowników lokalizację.

 

When designing the division of available space and the space plan of the new ING Tech Poland unit, creating a so-called Positive Vibe to help build a position in the labour market, was as  important as the aesthetics and universal functionality of the office. The unit has therefore been arranged so as to provide each team with the necessary work space.

Przy projektowaniu podziału przestrzeni oraz space planu nowego oddziału ING Tech Poland aspektem równie ważnym, jak estetyka i uniwersalna funkcjonalność biura było stworzenie tzw. Positive Vibe, czyli cel postrzegania marki na rynku pracodawców. Powierzchnia biura została zatem pogrupowana tak, aby zapewnić każdemu zespołowi niezbędną przestrzeń do pracy.

The cream of the crop among common areas that have become favourite places to spend time in, is the so-called Fun Zone – an area with a view over the most vibrant part of the Elektrownia Powiśle  complex. Fun Zone is a place where, in addition to having a meal together, you can also combine work and keeping active by using stationary bikes, charge your phone, and make some noise and let off steam while playing table football or Playstation, or even by using a punching bag. 

Zwieńczeniem stref wspólnych, które stały się ulubionym miejscem spędzania czasu jest tzw. Fun Zone, czyli strefa z widokiem na najbardziej tętniącą życiem część kompleksu Elektrowni Powiśle. Fun Zone to miejsce, w którym oprócz zjedzenia wspólnego posiłku można również połączyć pracę z ruchem na rowerkach stacjonarnych, gdzie naładujemy również telefon, bezkarnie pohałasujemy grając w piłkarzyki czy wyżyjemy się grając na Playstation lub boksując worek treningowy.

Designers divided the office into smaller areas, each for 10-12 work stations. This arrangement allowed to allocate space for daily teams’ meetings, while maintaining the ability to flexibly change the layout of some zones. Providing an environment of freedom and transparency in the entire office further supports the Agile approach, i.e. a way of working adopted throughout the company.

Projektanci podzieli przestrzenie na mniejsze 10-12 stanowiskowe powierzchnie. Taki układ biura pozwolił wydzielić miejsca na codzienne spotkania zespołów, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości elastycznej zmiany układu niektórych stref. Stworzenie odpowiedniej swobody i przejrzystości całego biura ma za zadanie dodatkowo wspierać podejście Agile, czyli metody, w której pracuje cała firma.

The main themes come from the movie „Beautiful Mind” with hidden connections shown in a network of colourful "strings" above corridors in the office. It is a combination of brilliant functionality and modern eclectic style.Elements from different eras are skillfully brought together by a coherent use of colours. The modern form of traditional compositions is what characterises the office.

 

Główne motywy z matematycznego świata analityków ryzyka finansowego  pochodzą z filmu „Piękny umysł", w którym ukryte połączenia zostały zilustrowane za pomocą sieci kolorowych „sznurków”, górującą nad ścieżką komunikacji po biurze. Jest to połączenie genialnej funkcjonalności z nowoczesną eklektyczną stylistyką. Znajdziemy tu elementy z różnych epok połączone w umiejętny sposób spójną paletą barw. Nowoczesna forma tradycyjnych kompozycji jest właśnie tym, czym charakteryzuje się biuro.

This functional approach allowed us to create an office which supports relationship building and provides space for uninterrupted work. It is conducive to meetings and internal networking which in turn facilitates and generates the integration of different teams.

Dzięki tym zabiegom funkcjonalnym powstało biuro wspierające budowanie relacji, które zapewnia przestrzeń do swobodnej pracy, bez wzajemnych zakłóceń. Pozwala ono na spotykania i budowanie wewnętrznej sieć networkingowej, która ułatwia i generuje integrację różnych zespołów.

The modern form of traditional compositions is what characterises the office. Controversial solutions like baroque frames or terrazzo perfectly complement the interior’s atmosphere.

Znajdziemy tu elementy z różnych epok połączone w umiejętny sposób spójną paletą barw. Nowoczesna forma tradycyjnych kompozycji jest właśnie tym, czym charakteryzuje się biuro. Kontrowersyjne rozwiązania jak barokowe ramy lub lastyko idealnie dopełniają klimat wnętrza.

Furthermore, the new space supports competencies and learning processes, and facilitates the completion of tasks, by providing areas of different character. All solutions have been adapted to the style of work of individual teams.

Dodatkowo nowa przestrzeń wspiera kompetencje oraz procesy uczenia się i usprawnia realizację zadań, dzięki połączeniu miejsc o różnym charakterze. Wszystkie rozwiązania zostały dopasowane do stylu pracy poszczególnych zespołów.

When working on the functional layout of the office, designers from mode:lina™ were inspired by an idea of creating a work culture based on cooperation between teams, and they also decided to connect two worlds: the atmosphere of a home with the mathematical beauty of the world of financial risk analysts.

Keeping in mind the acoustics of glass-walled rooms, soft curtains have been used in many places, which also fits with the homelike aesthetics theme. Additionally, some walls, especially in meeting rooms, have been fitted with soft acoustic foam rollers.

Przez wzgląd na akustykę przeszklonych pomieszczeń w wielu miejscach zastosowano dodatkowo miękkie kotary, które również wpisują się w domową estetykę. Dodatkowo część ścian, szczególnie w salkach spotkań, została wykończona miękkimi wałkami z pianki akustycznej.

As per the employees’ wish, the conference rooms were named after the largest mountain ranges.

Salki konferencyjne zgodnie z życzeniem pracowników zostały oznakowane za pomocą nazw największych górskich pasm.

PROJECT: ING Tech Poland
DESIGN : mode:lina
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Anna Kazecka, Marta Wójcik
COMPLETION: October 2019
CONSTRUCTOR: Tétris
LOCATION: Elektrownia Powiśle, Warsaw
AREA: 1300 m2
PHOTOS: Patryk Lewiński
3D ANIMATION: Little Moon 3D Studio

PROJEKT: ING Tech Poland
DESIGN: mode:lina
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Anna Kazecka, Marta Wójcik
ZREALIZOWANY: Październik 2019
WYKONAWCA: Tétris
LOKALIZACJA: Elektrownia Powiśle, Warszawa
POWIERZCHNIA: 1300 m2
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński
ANIMACJA 3D: Little Moon 3D Studio