Kładka w Poznaniu

Projektowana kładka w Poznaniu zlokalizowana jest w otoczeniu historycznych dzielnic, wśród zielonych nadbrzeży Warty i Cybiny. Współczesny kształt rzek to efekt podjętych działań, które na dobre zmieniły ich bieg i związały jej przyszłość z zielenią oraz rekreacją. Doliny rzeczne w Poznaniu to także nierozerwalny element stworzonego przez Władysława Czarneckiego szerokiego przedwojennego urbanistycznego planu klinów zieleni, który po dziś dzień wyznacza kierunki kształtowania struktury przestrzennej Poznania. 

Kontekst miejsca - zieleń, naturalny krajobraz oraz walory rekreacyjne odegrały swoją pierwszoplanową rolę w procesie projektowym. Wypełniona zielenią kładka zaciera granice między nową architekturą, a istniejącym krajobrazem. Jej konstrukcja i architektoniczna forma zostały oparte na przejrzystości geometrycznej struktury, która jest tłem dla różnorodnej miejskiej struktury otaczającej projektowany obszar. 

 

 

Dotychczas rozdzielone topograficznie zróżnicowane obszary funkcjonalne miasta łączą się w przedłużeniu swoich intuicyjnych ciągów komunikacyjnych. Kładka wyrastając z zielonego naturalnego kontekstu, w którym się znajduje, łączy brzegi rzek na wzór strukturalnej budowy roślin, które stanowiły konceptualne odniesienia do projektu.

Projektowana przeprawa to prosta ale rozpoznawalna forma, która respektuje istniejący już krajobraz. Zaproponowana bryła nie tylko jednoczy się z naturalnym otoczeniem, ale wykorzystuje i potęguje jego swobodną rekreacyjną atmosferę. Utrzymuje równowagę pomiędzy ingerencją człowieka w środowisko, a zachowaniem jego atrakcyjnego naturalnego środowiska.

 

Prosta, na pierwszy rzut oka, architektura zlewającego się z zielenią mostu, przy bliższym doświadczeniu zaskakuje dynamizmem swojej złożonej geometrycznej struktury. Geometryczne zabiegi harmonizują bryłę mostu z kontekstem zróżnicowanego otoczenia. Tak skomponowana bryła ukrywa i czyni niezauważalnymi jej elementy konstrukcyjne, a rozrzeźbienie betonu podkreśla jej nowoczesną i lekką formę.

Po dokładnej analizie komunikacji i rozwoju Chwaliszewa oraz Berdychowa projekt nie mógł pominąć możliwości realizacji dodatkowej odnogi kładki prowadzącej bezpośrednio do nowych budynków Politechniki Poznańskiej. W ten sposób koncepcja opcjonalnie zakłada skomunikowanie rozbudowywanego obszaru kampusu w ramach jednego spójnego kompozycyjnie założenia. Takie rozwiązanie poprawia dostęp do kładki z zachodniego brzegu jeziora Maltańskiego i realizuje ustalone dla tego obszaru wytyczne planistyczne wskazujące miejsca wyprowadzenia ciągu pieszego w kierunku jeziora.

Zakładając, że jedną z najważniejszych wytycznych było zachowanie osi widokowych, projekt konstrukcyjny eliminuje konieczność budowy pylonów i wystających ponad ścieżkę przęseł mostu – otwierając szerokie perspektywy na najważniejsze dominanty Poznania.

Prosta na pierwszy rzut oka architektura zlewającego się z zielenią mostu, przy bliższym doświadczeniu zaskakuje dynamizmem swojej złożonej geometrycznej struktury przypominającej budowę liści. Geometryczne zabiegi harmonizują bryłę mostu z kontekstem zróżnicowanego otoczenia oraz sprytnie ukrywają jej elementy konstrukcyjne. Wykorzystane materiały – beton oraz drewno (lub kompozyt) - podkreślają jej nowoczesną estetykę, a rozrzeźbienie nadaje bryle jej lekką i swobodną formę.

Ujęty w szarościach koloryt połączony z naturalną kolorystyką drewna i otoczeniem zieleni doskonale odnajduje się w rzeczywistości miejskiej jako zielona oaza. Projektowane siedziska i strefy odpoczynku integrują się z konstrukcją mostu kontynuując jego dynamiczne kształty. Zaproponowane zagospodarowanie (szczególnie w rejonie Ostrowa Tumskiego) pokazuje także nowe możliwości funkcjonalne miejsca - otwierając przed mieszkańcami Poznania zapomnianą i niedostępną przez lata przestrzeń południowej części Ostrowa Tumskiego. 

PROJECT: Pedestrian and cycle bridge in Poznań
DESIGN: A consortium of mode:lina™ and DEMIURG companies
DESIGN TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka
CONSTRUCTION TEAM: Bernard Michalski, Hubert Maciejewski, Alicja Golusińska, Inga Rolek, Katarzyna Nowakowska
LOCATION: Poznań, over Warta and Cybina rivers
PHASE: Concept
DATE: June 2018
VISUALIZATIONS: mode:lina™

 

PROJEKT: Kładka pieszo-rowerowa w Poznaniu
PROJEKT: Konsorcjum biur mode:lina™ oraz DEMIURG
ZESPÓŁ ARCHITEKTURY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka
ZESPÓŁ KONSTRUKCJI: Bernard Michalski, Hubert Maciejewski, Alicja Golusińska, Inga Rolek, Katarzyna Nowakowska
LOKALIZACJA: Poznań, nad rzekami Wartą oraz Cybiną
ETAP: Koncepcja
DATA: Czerwiec 2018 
WIZUALIZACJE: mode:lina™