LAURELLA fashion store

LAURELLA is the popular Polish fashion brand, with designers Laura Reiss-Vogel and Marcin Vogel standing behind its success. In 2021 this couple opened yet another store, and mode:lina™ was entrusted with designing it.

LAURELLA to popularna polska marka modowa, za której sukcesem stoją projektantka Laura Reiss-Vogel oraz Marcin Vogel. W 2021 roku para otworzyła swój kolejny sklep stacjonarny, którego projekt powierzyła studiu mode:lina™.

LAURELLA fashion store
LAURELLA fashion store

Main objectives set by the investors were crystal clear: the shop has to be the most pink and instagrammable place on the map of Poland. Another target was to create the safest and the most welcoming space for parents and their children to enjoy, as they often accompany the former while they’re shopping.

Główne założenia do projektu przekazane przez inwestorów były jasne: sklep musi być najbardziej różowym i instagramowym miejscem na mapie kraju. Kolejną wytyczną była jak najbardziej przyjazna atmosfera zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, które często towarzyszą rodzicom podczas zakupów.

LAURELLA fashion store
LAURELLA fashion store
LAURELLA fashion store
LAURELLA fashion store
LAURELLA fashion store
LAURELLA fashion store

To meet these defined expectations, architects proposed to divide the shop's space into few themed areas, connected to one another with well lighted portals. In every one of them pink is still very much present, differing in shade only, and the entire concept is complemented with characteristic, eye-catching neons.

With the first step through the door, our adventure begins with a floral room, embellished with lamps in lotus flower shape, flower-patterned floor, paper flowers and Flower Power neon.

Wychodząc naprzeciw nakreślonym oczekiwaniom architekci zaproponowali podział przestrzeni na kilka stref tematycznych, połączonych ze sobą podświetlanymi portalami. W każdej z nich króluje kolor różowy w różnych odcieniach, a całość założenia dopełniają charakterystyczne neony przyciągające oko na zdjęciach.

Wchodząc do lokalu rozpoczynamy przygodę od sali florystycznej, charakteryzującej się lampami w kształcie lotosu, kwiecistą posadzką, papierowymi kwiatami i neonem Flower Power.

LAURELLA fashion store
LAURELLA fashion store

Further into the Laurella we are welcomed by the Roller Derby Arena with special tracks resembling those in roller skating avenues with energizing lighting and pink roller skates with stylish neons in the background.

The next zone revolves around the Pool Party theme. What we’ll find here is a pool filled to the brim with, you guessed it, pink balls, shower room with golden armature and lifebuoy next to another neon – “Pool party” one. Apart from aesthetics, kids adore spending time there, awaiting their mothers.

Przechodząc dalej napotykamy na strefę Roller Derby Arena ze specyficznym dla siebie liniami toru wrotkarskiego połączonego z energetycznym oświetleniem i różowymi wrotkami na tle stylowych neonów.

Następna strefa nawiązuje swoim stylem do Pool Party. Znajdziemy tu wykończony różowymi płytkami basen wypełniony po brzegi, a jakże, różowymi piłeczkami, strefę prysznicową ze złotą armaturą oraz koło ratunkowe obok kolejnego neonu „Pool Party”. Poza estetycznymi walorami z basenu uwielbiają korzystać dzieci w oczekiwaniu na swoje mamy.

LAURELLA fashion store
LAURELLA fashion store
LAURELLA fashion store
LAURELLA fashion store
LAURELLA fashion store

Straight from the pool zone we go to our next stop - changing rooms with style reminiscent of London’s tube, with characteristic tiles in the shape of bricks, tube’s map and metal chairs. Changing rooms alone teleport us to the interior of railroad car with lamps alluding to specific hangers in the shape of a wheel, London’s telephone booth and an elevator, in which we can find fantastic door sliding to the sides, and when they are shut, a coffer is lit to signify that someone is inside.

Ze strefy basenowej przechodzimy prosto do przymierzalni nawiązującej do Londyńskiej stacji metra z charakterystycznymi płytkami w kształcie cegiełek na ścianach, mapie metra czy metalowymi krzesełkami. Same kabiny przenoszą nas do wnętrza wagoniku kolejki z lampami nawiązującymi do specyficznych uchwytów w kształcie koła, Londyńskiej budki telefonicznej i windy, w której mamy fantastyczne rozsuwane na boki drzwi, których zamknięcie zapala kaseton informujący o osobie w środku.

LAURELLA fashion store
LAURELLA fashion store
LAURELLA fashion store

The final point of interest in a shopping escapade is, of course, a counter - and as the entire store is dripping with fascinating motives, this one could not be the exception. This time it is American Diner, with distinguishable checkers running all around the room, bar counter lighted by tens of lightbulbs, illuminated logotype and pink bar stools - as if taken straight from the 60s. In this very room there also is a pink cart with a coffee machine for clients to use.

Finalnym punktem podczas wizyty w sklepie jest oczywiście lada sprzedażowa - tutaj również nie zabrakło pomysłu na ciekawy motyw, którym tym razem jest American Diner, z rozpoznawalną szachownicą obiegającą pomieszczenie, ladą barową oświetloną kilkudziesięcioma żarówkami, podświetlonym logotypem i różowymi hokerami stylem nawiązującym do lat 60. W sali tej mamy również różowy wózek z ekspresem na kawę dla klientów sklepu.

LAURELLA fashion store
LAURELLA fashion store
LAURELLA fashion store

Areas that could not be overlooked in such a friendly store are both a miniature playground for the youngest with a bouncy car and toilets designed in the spirit of “disco” with a real glass ball suspended from the ceiling.

To visit Laurella shop is an adventure in itself, where care about every detail, surprising solutions and most of all - attitude towards clientele - especially younger one - can be noticed almost every step of the way. Laurella’s shop assistants often give an account of how children tell their parents just how much they love visiting the “pink shop”.

Pomieszczeniami, których nie mogło zabraknąć w tak przyjaznym sklepie to mini plac zabaw dla najmłodszych z bujanym autkiem oraz toalety projektowanej w stylu „disco” z prawdziwą szklaną kulą pod sufitem.

Wizyta w sklepie Laurella jest sama w sobie przygodą, gdzie na każdym kroku można zauważyć dbałość o każdy detal, zaskakujące rozwiązania, a przede wszystkim nastawienie na klienta - szczególnie tego najmłodszego. Pracownicy sklepu relacjonują, że często słyszą jak dzieci opowiadają rodzicom jak bardzo uwielbiają przychodzić do „różowego sklepu”.

LAURELLA fashion store
LAURELLA fashion store
LAURELLA fashion store
LAURELLA fashion store

PROJECT: LAURELLA fashion store
LOCATION: ul. Szymańskiego 10, Poznań
COMPLETION: November 2021    
DESIGN: mode:lina™
DESIGN TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin

PHOTOS: Patryk Lewiński

PROJEKT: LAURELLA
LOKALIZACJA: ul. Szymańskiego 10, Poznań
REALIZACJA: Listopad 2021    
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński