LIDL Restaurant

“We are open to changes and challenges with the aim of developing and continuously improving our business.” LIDL Poland
The LIDL Poland’s aim to continuously improve the environment for their employees is reflected in the project of a completely new restaurant in the company’s headquarters in Jankowice, in the suburbs of Poznań. The task of arranging the interior was given to the architects from mode:lina™.

„Jesteśmy otwarci na zmieniające się wymagania oraz otoczenie w celu dalszego rozwoju oraz dokonywania korzystnych zmian w naszej firmie.” LIDL Polska
Dążenia LIDL Polska do ciągłej poprawy otoczenia dla swoich pracowników znalazły odzwierciedlenie w projekcie zupełnie nowej części restauracyjnej w centrali firmy w pod-poznańskich Jankowicach. Zadanie aranżacji przestrzeni zostało powierzone architektom z mode:lina™ .

The architects form the mode:lina™ studio invoked the fresh and natural products offered in the stores. The whole concept strongly refers to the company’s philosophy.

A lot of natural, raw wood intertwines with colorful tiles, referring to the atmosphere of traditional markets, and natural greenery accents. Also, there are direct references to the stores, such as those associated with different departments’ decorative logos.

 

Architekci z pracowni mode:lina™ odwołali się do oferowanych w sklepach świeżych i naturalnych produktów. Całość koncepcji silnie nawiązuje do filozofii firmy.

Spora ilość naturalnego drewna o surowym charakterze przeplata się z kolorowymi, nawiązującymi klimatem do tradycyjnych targowisk płytkami oraz akcentami naturalnej zieleni. Nie brakuje również bezpośrednich nawiązań do sklepów, takich jak związane z poszczególnymi działami ozdobne logotypy

The investor, aware of his presence in public life, decided to create a new image of space, one that reflects the approach towards clients and employees. The investor gave them an interior newly designed in every little detail.

Świadomy obecności w życiu publicznym Inwestor zdecydował się na stworzenie nowego wizerunku przestrzeni, która jest odzwierciedleniem podejścia do klientów oraz pracowników – oddając im wnętrze zaprojektowane w każdym detalu.

PROJECT: Restaurant in LIDL Headquaters
DESIGN: mode:lina
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Magdalena Skop
COOPERATION: LORIEN Group
SIMA Jacek Sikora
Proicentum P.A. Piotr Jarzombek
COMPLETION: October 2015
LOCATION: Poznań, Poland
AREA: 165 m2
PHOTOS: Marcin Ratajczak

PROJEKT: Restauracja w centrali LIDL
DESIGN: mode:lina
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Magdalena Skop
WSPÓŁPRACA: LORIEN Group
SIMA Jacek Sikora
Proicentum P.A. Piotr Jarzombek
ZREALIZOWANY: Październik 2015
LOKALIZACJA: Poznań
POWIERZCHNIA: 165 m2
ZDJĘCIA: Marcin Ratajczak