Showroom Marmite

Marmite brand turned to mode:lina™ studio asking for the design of a new framework for showcasing its impressive collection within the existing showroom space.

The said space, conveniently adjacent to the production plant, performs a double function. First, it serves as an exhibition area of various bathroom forms enabling customers to experience Marmite products firsthand. As such, it borrows from the industrial aesthetics of the neighbouring factory interiors. Second, and all the more: the showroom is an educational space, a place to learn about the customer's needs and to work together on design solutions. As such, it follows the repeated statement by the company’s representatives: "Marmite showroom is where we collaborate with our clients."

Marka Marmite zwróciła się do studia mode:lina™ z zadaniem zaprojektowania nowej formy prezentacji swojej imponującej oferty w istniejącym showroomie.

Przestrzeń ta, sąsiadująca bezpośrednio z zakładem produkcyjnym, ma pełnić dwojaką funkcję. Po pierwsze: reprezentacyjną, stanowiąc zarówno logiczne przedłużenie industrialnej estetyki fabrycznych wnętrz, jak i angażującą wystawę łazienkowych form pozwalającą klientom w namacalny sposób zapoznać się z ofertą Marmite. Po drugie i w zasadzie przede wszystkim: showroom ma być przestrzenią edukacyjną, miejscem poznawania potrzeb, wspólnego wypracowywania możliwości i rozwiązań projektowych, gdyż, jak powtarzają przedstawiciele marki: “Showroom Marmite to miejsce pracy z klientem”.

Marmite has more than four decades of experience manufacturing and designing washbasins, shower trays, and bathtubs made of their trademark mineral composite. At the core of the company's philosophy rests not only the attention to aesthetics and focus on sustainability but also the importance of continuous development and collaboration with clients. Every year Marmite introduces 300 new models to the market, following trends, building up the technological potential of composite materials, flexibly responding to customers' needs, and - last but not least - winning numerous awards.

Marmite to firma z ponad czterdziestoletnią tradycją w wytwórstwie i projektowaniu wyrobów łazienkowych w autorskiej technologii kompozytowej. U podstaw jej filozofii leży nie tylko dbałość o estetykę produktów i nacisk na zrównoważony rozwój, ale także waga ciągłego doskonalenia się i współpracy z klientami. Rocznie Marmite wypuszcza na rynek około 300 nowych wzorów, śledząc najnowsze trendy, rozwijając technologiczne możliwości wykorzystywanych materiałów, elastycznie odpowiadając na potrzeby odbiorców i w efekcie - zdobywając liczne nagrody.

This consistently implemented practice to engage both sides in the process of working on the product became an inspiration to design a place where both designers and clients will find all the tools necessary to learn and understand the advantages of using mineral composite. The place where ideas creatively collide with materials. A clear reference to this collaborative space and simultaneously the beating heart of the showroom is the maker’s workshop.

Realizowana konsekwentnie przez Marmite praktyka włączania obu stron w proces pracy nad produktem stała się inspiracją do stworzenia miejsca, w którym zarówno projektanci, jak i odbiorcy projektu będą mieli do dyspozycji narzędzia niezbędne do zrozumienia i poznania zalet produkcji z użyciem konglomeratu mineralnego. Miejsca, w którym praca koncepcyjna twórczo zderzy się z materiałami. Punktem odniesienia dla takiej roboczej przestrzeni wspólnej obróbki pomysłów, a jednocześnie twórczym sercem showroomu jest warsztat twórcy.

Following the artisanal idea for the space, the new Marmite showroom project consists of three areas sectionalised by workshop-style racks: the work on the product area, the assembly possibilities area, and the hall of fame or the product display area.

Podążając tym rzemieślniczym tropem, na nowy projekt showroomu Marmite składają się trzy strefy, wydzielone za pomocą stylizowanych warsztatowych regałów: to strefa pracy z produktem, strefa możliwości montażowych i wreszcie - hall of fame - strefa prezentacji produktu.

Transitions from one area to another are signalled by wall openings painted in a deep red that contrasts with the light raw wood of workshop racks and makes an engaging background for the display of white composite bathroom products. Red accents are also to be found on the floors - indicating the rectangular working space in the "workshop" areas and the showcasing circle in the "exhibition" area.

Granice pomiędzy nimi sygnalizują przejścia zaznaczone głęboką czerwienią, która stanowi zarówno kontrast dla jasnego, surowego drewna regałów roboczych, jak i tło dla eksponowanych w pomieszczeniach białych produktów z konglomeratu. Czerwone akcenty znajdują się również na podłodze - wyznaczając prostokątnąi przestrzeń roboczą w strefach “warsztatowych” i ekspozycyjny okrąg w sferze “wystawienniczej”.

Continuing factory references, every showroom area is furnished with convenient industrial trolleys. They make display rearrangements easy, the industrial aesthetics of the interiors self-evident, and the transportation of products directly from the production plant possible.

And finally, to counterbalance the industrial connotations of the showroom interiors, the frameworks of wooden partition walls are complemented by translucent polycarbonate panels. Together with the white bathroom forms of Marmite products, they help to soften the otherwise raw space.

Kontynuując czytelne nawiązania do zakładu produkcyjnego, każda ze stref showroomu wyposażona jest w wygodne wózki przemysłowe. Poza tym, że zapewniają ciągłość industrialnej estetyki pomieszczeń i w oczywisty sposób ułatwiają rearanżację ekspozycji, umożliwiają również transport produktów bezpośrednio z fabryki.

Wreszcie, dla zrównoważenia roboczych, warsztatowych konotacji wnętrza, konstrukcja drewnianych ścian działowych uzupełniona jest panelami z delikatnie przeziernego poliwęglanu, który w parze z ciekawymi formami łazienkowymi Marmite pozwala przełamać industrialną surowość showroomu.

PROJECT: MARMITE showroom
LOCATION: ul. Przemyslowa 4, Zakrzewo, Poland
COMPLETION: November 2022    
DESIGN: mode:lina™
DESIGN TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Alicja Maculewicz   
PHOTOS: Patryk Lewiński

PROJEKT: Showroom MARMITE
LOKALIZACJA: ul. Przemysłowa 4, Zakrzewo
REALIZACJA: Listopad 2022    
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Alicja Maculewicz   
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński