mode:lina – brick office

mode:lina™ has a new home.

Designed and finished in a crazy haze, new localization marries both thoughtful, functional solutions and spontaneous, esthetic ideas.

mode:lina™ ma nowy dom.

Zaprojektowana i wykonana w zwariowanym tempie siedziba kryje w sobie zarówno przemyślane rozwiązania funkcjonalne jak i spontaniczne decyzje estetyczne oraz optymalne budżetowo materiały.

Function: taking into consideration the structure of a new office, designers decided to move all rooms that don’t need daylight to the far end of the office, with no access to the windows. Because of that the conference room, the phone booth, and the bathroom, along with the corridor (with a niche that hides a cupboard and a printer) were encapsulated in a simple and functional cubicle. The kitchen, with a big table, can be found right after entering the workshop, and all workspaces are laid along the glazed facade - in order to provide enough natural light.

Funkcja: ze względu na układ lokalu, projektanci zdecydowali o umieszczeniu wszystkich pomieszczeń nie wymagających światła naturalnego w narożniku biura, bez dostępu do okien. Tym sposobem salka konferencyjna, budka telefoniczna, łazienka wraz z korytarzem kryjącym szafy i drukarkę zamknęły się w prostym i funkcjonalnym kubiku. Kuchnia wraz z dużym wspólnym stołem znalazła się zaraz przy wejściu do pracowni, a wszystkie miejsca pracy wzdłuż przeszklonej fasady, tak aby dostarczyć odpowiedniej dawki światła dziennego.

Materials and form: studio was designed with “jezycka” (name of the headquarters district) grandiose, connecting cozy atmosphere with industrial finishing. The functional cubicle was finished from the outside with a spacious mosaic made of clinker brick, which came to be by irregularly placing bricks on top of each other. Apart from the visual impact it also serves as acoustic isolation - chiseled wall of bricks, thanks to its openwork style - boosts the sound reflection inside of the workshop. The entrance to the cubicle was finished with pine plywood, which completes the feeling of a “brick house” inside of the building.

Forma i Materiały: pracownia została zaprojektowana z jeżycką nonszalancją łączącą w sobie domowy klimat z industrialnym i surowym wykończeniem. Funkcjonalny Kubik został wykończony od zewnątrz przestrzenną mozaiką z cegły klinkierowej, powstałą w wyniku nieregularnego ułożenia cegieł. Zabieg ten poza walorami estetycznymi ma również funkcję akustyczną - rozrzeźbiona ściana z cegieł poprzez swoją ażurowość pozytywnie wpływa na odbicie dźwięku wewnątrz pracowni. Wejścia do Kubiku zostały wykończone naturalną sklejką sosnową podkreślającą wrażenie ceglanego „domku” wewnątrz lokalu.

Just as a house has a long table to fit everybody in, so does the mode:lina™ - it stands right next to its heart - the kitchen, right in the centre of the office. It is here where all the food is consumed, TV series binged and where all the coffee chatter is.

Jak w każdym domu tak i w biurze najważniejszą rolę pełni duży drewniany stół, który znajduje się w centrum pracowni tuż obok jej serca czyli kuchni. To tu spożywane są wspólne posiłki, oglądane seriale i prowadzone rozmowy przy kawie.

This home sweet home feeling is completed by carpets laid out across the entire studio - also serving for better acoustics. The comfort of sound was one of many priorities for this project - that’s why we used acoustic panels to finish the bathroom and the phone booth from within.

The conference room was designed with the same sentiment. It’s “theatrical” heavy curtains on each wall reduce reverberation that happens during various meetings.

Domowy klimat uzupełniają dywany rozłożone po całej pracowni - również dla poprawienia akustyki. Komfort dźwiękowy, był jednym z priorytetów przy tym projekcie, dlatego zostały zastosowane panele akustyczne, wykańczające przestrzeń budki telefonicznej jak i toalety.

Ten sam cel przyświecał przy projekcie sali konferencyjnej, której „teatralne” ciężkie zasłony na każdej ze ścian redukują pogłos podczas spotkań.

Budget and material: apart from the previously mentioned bricks and pine plywood, the remaining elements of the workshop were finished on a budget. The floor across the entire space is a simple concrete screed reaching back to the development phase, cleansed and secured with adequate lacquer, from under which traces of the studio renovation are visible to this day. The ceiling also reflects that - electricians’ schematic drawings still show how the lighting is dispersed throughout.

Budżet i Materiały: poza wcześniej wymienioną cegłą oraz sklejką sosnową, pozostałe elementy pracowni zostały wykończone w bardzo budżetowy sposób. Betonowa podłoga w całej pracowni, to po prostu deweloperska wylewka, oczyszczona i zabezpieczona odpowiednim lakierem, pod którego warstwą widać jeszcze ślady budowy i remontu. Podobnie potraktowany został sufit pracowni, na którym wciąż widać rysunki elektryków pokazujące szkice pod rozprowadzenie oświetlenia.

The cherry on the top of this pie - the collaboration with the exceptional artist - Paweł Swanski - who graced the studio’s ceiling joist, running above the entire office, with a spectacular mural channeling animalistic motives present even in the street’s name: Zwierzyniecka, where our station is located - right next to the Old ZOO in Poznań.

Wisienką na torcie okazała się kolaboracja z niesamowitym artystą Pawłem Swanskim, który wykończył wysoki podciąg biegnący przez całą długość pracowni spektakularnym czarno-białym muralem nawiązującym motywami zwierzęcymi do ulicy przy której mieści się pracownia czyli ul. Zwierzynieckiej tuż obok Starego ZOO w Poznaniu.

PROJECT: mode:lina™ studio
LOCATION: Poznań, ul. Zwierzyniecka 28D/2
COMPLETION: Maj 2020
DESIGN: mode:lina™
PHOTOS: Patryk Lewiński

PROJEKT: studio mode:lina™
LOKALIZACJA: Poznań, ul. Zwierzyniecka 28D/2
REALIZACJA: Maj 2020    
DESIGN: mode:lina™
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński