Totalmoney.pl office

The Power of Colors! Totalmoney.pl is a team of ambitious financial analysts who are behind the first comprehensive comparison engine of banking products in Poland. When they decided to cooperate with mode:lina™, they wanted to create a modern office in Wrocław, where the energy of the brand and employees would play first fiddle.

The Power od Colors! Totalmoney.pl to zespół ambitnych analityków finansowych, którzy odpowiadają za pierwszą kompleksową porównywarkę produktów bankowych w Polsce. Decydując się na współpracę z biurem mode:lina™, chcieli stworzyć we Wrocławiu nowoczesne biuro, w którym energia marki i pracowników zagra pierwsze skrzypce.

 

Inspired by the energy of the Totalmoney.pl team, designers from mode:lina™ prepared a design of the office where colors drawn directly from the brand’s visual identity, became the leitmotif. A geometric grid of colours seen across the whole office also has a specific function: it dynamically connects all of the office areas.

Sięgając do energii zespołu Totalmoney.pl, projektanci z mode:lina™ opracowali projekt biura, w którym motywem przewodnim stały się kolory wyciągnięte bezpośrednio z identyfikacji wizualnej  marki. Biegnąca przez całe biuro geometryczna siatka kolorów ma także zadanie funkcjonalne - dynamicznie łączy ze sobą wszystkie powierzchnie.

We wanted to work with architects experienced in designing similar spaces and...that's how we met mode:lina™ team. We were captivated by their non-standard solutions, interesting concepts, their general approach to design as well as proficiency in working on a project remotely! - Edyta Kulej-Dziergowska,Totalmoney.pl

Zależało nam na współpracy z doświadczonymi w projektowaniu podobnych przestrzeni architektami i… tak poznaliśmy zespół mode:lina™. Urzekły nas ich niestandardowe rozwiązania, ciekawe patenty, ogólne podejście do projektowania oraz ich biegłość w zdalnej pracy nad projektem! - Edyta Kulej-Dziergowska, Totalmoney.pl

The architects separated smaller zones for teams out of a large area, by using openwork partitions, walls with plants and screens. This simple procedure allowed to keep the office open, while providing privacy and distance needed in each department. Additionally, some walls have spacious wardrobes hidden inside them, while large surfaces on the outside can be used for sketches and notes. The introduction of light partitions, in addition to the visual aspect, had a positive impact on the acoustics in the office.

Architekci wydzielili na dużej powierzchni mniejsze strefy dla zespołów za pomocą ażurowych konstrukcji, ścianek z roślinami i przepierzeń. Ten prosty zabieg pozwolił zachować otwarty charakter biura, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej prywatności i dystansu w ramach każdego działu. Dodatkowo, niektóre ścianki kryją w sobie przestronne szafy, a ich obudowy to duże powierzchnie do  szkiców i notatek. Wprowadzenie lekkich przegród, oprócz aspektu wizualnego, bardzo korzystnie wypłynęło też na akustykę przestrzeni.

The Wrocław office is an unusual open-space arrangement that has adopted a new formula. Employees of respective departments needed some private areas, however free communication between them was equally as important.

Wrocławskie biuro to nietypowy open-space, który przyjął nową formułę. Pracownicy potrzebowali prywatnych przestrzeni dla poszczególnych działów, jednak równie ważne było dla nich swoboda komunikacji między nimi.

 

Simple functional choices, colorful decorative metalwork and graphically expressive room markings, all created a clear and intuitive layout of the office. All key facilities have been located centrally with guests and staff guided by geometric colorful graphics interspersed with clearly visible telephone booths.

Proste zabiegi funkcjonalne, elementy kolorowej metaloplastyki oraz graficznie wyraziste oznaczenia pomieszczeń stworzyły bardzo czytelny i intuicyjny podział biura. Całe „zaplecze” zostało zlokalizowane w centralnym kubiku, przez który prowadzą gości i pracowników geometryczne kolorowe grafiki przeplatane dobrze widocznymi  budkami telefonicznymi.

Elements related to the manner of working and to tools of the analysts’ team filled the conference rooms. The largest and most representative conference room is inspired by an integrated circuit: steel decorations are combined with acoustic panels which are almost invisible. Additionally, some computer hardware can be seen on the walls.

Przestrzenie sal konferencyjnych  wypełniły detale związane ze sposobem pracy oraz narzędziami zespołu analityków. Największa i najbardziej reprezentacyjna sala konferencyjna inspirowana jest układem scalonym. W jej wnętrzu udało się zintegrować stalowe dekoracje z panelami akustycznymi, które są niemal niewidoczne. Dodatkowo, na ścianach pojawiły się elementy sprzętu komputerowego.

Themes in other meeting rooms are: a large bank safe, characteristic locations on the map of Wroclaw (where company headquarters is) complemented by figures of Monsters, which are part of the company’s branding. Thanks to those solutions, common areas such as the playroom have received a graphic, almost poster-like style.

Pozostałe salki przyjęły motywy: dużego sejfu bankowego, charakterystycznych punktów na mapie Wrocławia (siedziba firmy) oraz pojawiły się w nich przestrzenne postacie Monsterek, które stanowią element brandingu marki. Dzięki tym zabiegom pomieszczenia wspólne takie jak np. playroom  zyskały graficzny, niemal plakatowy styl.

Some elements refer to the function of the rooms: this is how a distinctive chandelier made of wooden spoons was created in the shared kitchen and eating area, while headphones and microphones (so common in the times of working from home) filled one of the conference rooms.

Niektóre detale odwołują się do funkcji pomieszczeń – tak powstał we wspólnej kuchni oraz jadalni charakterystyczny żyrandol z drewnianych łyżek, a jedną z salek konferencyjnych wypełniły słuchawki i mikrofony (powszechne narzędzia w czasach pracy home-office).

Thanks to simple solutions, common areas such as the playroom have received a graphic, almost poster-like style.

Dzięki prostym zabiegom pomieszczenia wspólne takie jak np. playroom  zyskały graficzny, niemal plakatowy styl.

PROJECT: Totalmoney.pl office   
DESIGN : mode:lina
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Anna Kazecka, Joanna Lenart
COMPLETION: May 2019
LOCATION: Wrocław
AREA: 800 m2
PHOTOS: Patryk Lewiński
COOPERATION: Platforma Mebli, Studio Bardzo, Event Flowers, Aco Design, Tapipol

PROJEKT: biuro Totalmoney.pl
DESIGN: mode:lina
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Anna Kazecka, Joanna Lenart
ZREALIZOWANY: Maj 2020
LOKALIZACJA: Wrocław
POWIERZCHNIA: 800 m2
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński
WSPÓŁPRACA: Platforma Mebli, Studio Bardzo, Event Flowers, Aco Design, Tapipol