Venture Cafe Warsaw

Venture Cafe Warsaw by Cambridge Innovation Center is the platform for groundbreaking ecosystem development  in Warsaw. The main objective of the Campus is to build, support and promote innovations in the CEE region, as well as to cooperate with a local tissue of innovators. 

Venture Cafe Warsaw by Cambridge Innovation Center to platforma rozwoju ekosystemu innowacyjnego w Warszawie. Głównym celem Kampusu jest budowanie, wspieranie i promocja innowacji w regionie CEE oraz współpraca z lokalną tkanką innowatorów.

It’s heart are event focused spaces managed by Venture Cafe Foundation:  the District Hall social innovations area along with the TrendHouse, -  club dedicated to innovations for leaders and creators. Design of both spaces came about thanks to the mode:lina™ studio cumulative effort.

Jego sercem są przestrzenie eventowe zarządzane przez fundację Venture Cafe - strefa innowacji społecznych District Hall oraz przestrzeń TrendHouse będąca klubem innowacji dla liderów i twórców. Design obu przestrzeni to efekt pracy projektowej zespołu mode:lina™.

Central part of Venture Cafe Warsaw is the District Hall, which is available for all interested parties. It's a conference space with an open work environment, cafe and networking-oriented space.

Centralną częścią Venture Cafe Warsaw jest dostępny dla wszystkich District Hall. To przestrzeń konferencyjna z otwartą strefą do pracy, kawiarnią oraz miejscem do networkingu.

The TrendHouse and its components: restaurant, creative rooms and clubbing area allow for collaboration of businessmen, scientists and corporations alike.

Kolaborację przedsiębiorców, naukowców i korporacji umożliwia TrendHouse i jego składowe: restauracja, przestrzeń klubowa oraz pokoje kreatywne.

Design tells the history of the world of science and innovation, alluding to the big names - both creators and innovative currents.

Design opowiada historię świata nauki i innowacji, nawiązując do wielkich postaci, wynalazców i innowacyjnych dziedzin.

The space “plays” with its users, stimulating creativity and encouraging them to break through  existing thought patterns. All of the above allow for a harmonic, joined ecosystem of exchanging ideas.

Przestrzeń miejscami „gra” z użytkownikiem, pobudzając kreatywność i skłaniając do przełamywania schematów myślowych. Wszystkie te części tworzą harmonijny, połączony ekosystem wymiany idei.

PROJECT: Venture Cafe Warsaw - conference and event space
LOCATION: Varso Place, Chmielna 73, 00-801, Warsaw
COMPLETION: August 2021    
DESIGN: mode:lina™
DESIGN TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Anna Kazecka-Włodarczyk, Magdalena Strąg
COOPERATION: workplace
PHOTOS: Patryk Lewiński

PROJEKT: Venture Cafe Warsaw - przestrzeń eventowa oraz konferencyjna
LOKALIZACJA: Varso Place, Chmielna 73, 00-801, Warszawa
REALIZACJA: Sierpień 2021    
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Anna Kazecka-Włodarczyk, Magdalena Strąg
WSPÓŁPRACA: workplace
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński