Volkswagen – office in Poznan

Volkswagen’s new home in Poznań is ready. The success of the Volkswagen Home concept became an incentive to continue with the style consistent with the showroom which had previously opened in Warsaw. Hence, architects from mode:lina™ prepared another project for Volkswagen. This time they worked on Volkswagen office in Poznań.

Before mode:lina™ started the design process, the architects looked at the style of work and communication in Volkswagen team. During talks, the designers learned that ensuring an intimate atmosphere will be of key importance (same as for the showroom in Warsaw), as it will entice everyone to interact and at the same time, it will break away from a typical atmosphere of an office.

Nowy dom dla Volkswagena w Poznaniu gotowy. Sukces konceptu Volkswagen Home stał się sygnałem do kontynuowania stylistyki spójnej ze stworzonym w Warszawie salonem. Dlatego za kolejnym projektem dla Volkswagena ponownie stanęli architekci z biura mode:lina™ . Tym razem wzięli na projektowy warsztat poznańskie biuro marki.

Przed rozpoczęciem prac projektowych mode:lina™ przyjrzała się stylowi pracy i komunikacji w zespole Volkswagena. Podczas rozmów projektanci dowiedzieli się, że kluczowe będzie zapewnienie kameralnej atmosfery (na wzór tej z warszawskiego salonu), która będzie jednocześnie zachęcała wszystkich do wzajemnych interakcji i przełamie typową biurową atmosferę.

The whole functional setup of the office was arranged from scratch. The architects organised the new space as a sequence of smaller, modern “houses”. Their form and elevations resemble contemporary modernistic houses, and selected materials are a continuation of an idea behind the interior of Volkswagen Home showroom.

Cały układ funkcjonalny biura został stworzony od podstaw. Architekci zorganizowali nową przestrzeń jako sekwencję mniejszych, nowoczesnych “domków”, których forma oraz elewacje przypominają współczesne modernistyczne domy, a rozwiązania materiałowe są kontynuacją idei stojącej za wnętrzem salonu Volkswagen Home.

The employees did not want a large open-space office in which they had worked before, they needed areas that would be more private. On the other hand, they did not want to be isolated in smaller teams, and therefore it was important to maintain an open character of the interior and an effortless communication between them.

Pracownicy chcieli zrezygnować z dużego open-space, w którym do tej pory pracowali - potrzebowali intymnych przestrzeni. Nie chcieli się jednak całkowicie zamykać w mniejszych zespołach dlatego ważne było aby zachować otwarty charakter wnętrza oraz swobodną komunikację między pracownikami.

The houses also have a lot of storage space, with units cleverly hidden in the “elevations”. While you cannot see them at all, they are located virtually all across the office.

W domkach znalazło się też dużo miejsca na przechowanie. W “elewacjach” domków sprytnie ukryte są wszystkie szafy. Choć ich kompletnie nie widać, to są one niemal w całym biurze.

PROJECT: Volkswagen office in Poznan
DESIGN: mode:lina™
PROJECT TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka, Natalia Wasicionek 
LOCATION: ul. Krańcowa 44, 60-101 Poznań
COMPLETION: August 2018
AREA: 500 m2
PHOTOS: Patryk Lewiński

 

PROJEKT: biuro Volkswagena w Poznaniu
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka, Natalia Wasicionek 
LOKALIZACJA: Krańcowa 44, 60-101 Poznań
ZREALIZOWANY: Sierpień 2018
POWIERZCHNIA: 500 m2
ZDJĘCIA: Patryk Lewiński